en en

PTK - Cafetéria pre zamestnanecké benefity - ukončené

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanej príprave verejného obstarávania,  o  uskutočnení odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie jednoznačného a nediskriminačného opisu predmetu zákazky verejného obstarávania, ktorý súčasne umožní zabezpečiť hospodársku súťaž. Zároveň vyzýva hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách (ďalej len „PTK“), ktoré sa uskutočnia v termínoch od 12.09.2022 do 14.09.2022 a budú realizované formou samostatných osobných stretnutí medzi zástupcami verejného obstarávateľa a jednotlivých účastníkov PTK v priestoroch ústredia verejného obstarávateľa.

Účel PTK

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií od hospodárskych subjektov týkajúcich možných riešení požiadaviek na benefitný systém „Cafetéria“, ktorými sa má naplniť nová politika benefitov v celej inštitúcii. Národná banka Slovenska potrebuje zistiť aká je aktuálne situácia na trhu čo sa týka rozsahu produktov zabezpečujúcich jej požiadavky a preto aby vedela stanoviť opis predmetu zákazky dostatočne určito, nediskriminačne a spĺňajúc ciele, ktoré si stanovila v rámci novej politiky benefitov.

Spôsob komunikácie

Osobná účasť zástupcu/zástupcov účastníka na PTK v maximálnom počte dve osoby.

Priebeh PTK

Lehota na prihlásenie k účasti na PTK je stanovená do 31.08.2022 do 12,00 hod.

Záujemca o PTK zašle v stanovenej lehote prihlasovací formulár (Príloha č. 1), ktorým potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky na e-mailovú adresu: milan.kucera@nbs.sk.

Od účastníkov v PTK na stretnutí očakávame minimálne vyjadrenie k témam podľa dokumentu – Príloha č. 3 Otázky/témy na diskusiu k navrhovanému predmetu Cafetérie.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Vyzva_PTK_Cafeteria_f.docx

93.67 kB

Príloha č. 1_Prihlasovací formulár_Cafeteria_f.docx

79.3 kB

Príloha č. 2 – Popis požiadaviek na systém Cafeterie_f.docx

22.24 kB

Príloha č. 3 – Otázky a témy Cafeteria_f.docx

20.04 kB

Zápisnica_z_PTK_ucastnik1.pdf

268.97 kB

Zápisnica_z_PTK_ucastnik2.pdf

274.55 kB

Zápisnica_z_PTK_ucastnik3.pdf

268.32 kB