en en

PTK - Obstaranie kancelárskeho nábytku – objekt Vazovova - ukončené

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie na realizáciu zákazky: Obstaranie kancelárskeho nábytku – objekt Vazovova.

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom informovania oprávnených  hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na vyššie uvedený predmet zákazky a súčasne overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u hospodárskych subjektov. 

Účelom PTK je stanovenie objektívnych a nediskriminačných parametrov a požiadaviek na predmet zákazky, vrátane získania indikatívnej celkovej hodnoty zákazky a taktiež zistenia ďalších dôležitých skutočností k plánovanému verejnému obstarávaniu tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.  

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia bude uskutočnená výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy: svetlana.miklankova@nbs.sk.

Priebeh PTK

Od účastníkov v PTK sa očakáva zodpovedanie otázok podľa dokumentu – Príloha č.4_Otázky a súčasne vyplnenie prílohy č. 2_Výkaz výmer pre získanie indikatívnej celkovej hodnoty zákazky a ich zaslanie do 15.11.2023.

Verejný obstarávateľ zverejní z priebehu PTK zápisnicu v anonymizovanej forme, ktorá bude zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výzva k PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku_Objekt Vazovova.docx

130.41 kB

Príloha č. 1_Opis predmetu zákazky_PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku_Objekt Vazovova.docx

119.28 kB

Príloha č. 2_Výkaz výmer_PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku_Objekt Vazovova.xlsx

15.67 kB

Príloha č. 3_Technická specifikacia predmetu zákazky_PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku_Objekt Vazovova.xlsx

1.2 MB

Príloha č. 4_Otázky_PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku_Objekt Vazovova.docx

169.18 kB

Odpovede_PTK_Obstaranie kancelárskeho nábytku.pdf

391.84 kB