en en

Rokovania

NSG Pay-SK zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne v priestoroch NBS v Bratislave. V prípade potreby, na základe návrhu niektorého z členov, môžu byť po schválení predsedom NSG Pay-SK, prizvaní na rokovanie aj iní zástupcovia ako pozorovatelia.

Tajomník NSG Pay-SK zabezpečuje distribúciu programu zasadnutí a príslušných dokumentov, ako i materiály zasielané z Európskej centrálnej banky a ostatných európskych inštitúcií členom skupiny.

Zabezpečuje tiež zaslanie stanovísk, pripravených na pôde NSG Pay-SK, za finančný trh SR, európskym inštitúciám, hlavne pracovnej skupine AMI-Pay.