en en

Mandát

NSG Pay-SK ako predstaviteľ národného trhu vyjadruje svoje postoje a názory za slovenský trh na záležitosti, ktoré sa riešia v pracovných skupinách Európskej centrálnej banky (ECB) v oblasti platobného styku a platobných systémov, hlavne v poradnej skupine pre trhové platobné infraštruktúry AMI-Pay (The Advisory Group on Market Infrastructures for Payments).

Informácie z ECB sprostredkúva jej členom predseda, tajomník resp. ostatní zástupcovia NBS. Výstupom práce NSG Pay-SK sú aj písomné stanoviská k materiálom ECB ako výsledok pripomienkovania celého trhu SR.

Mandát NSG Pay-SK :

  • koordinovať aktivity v oblasti platobného styku medzi účastníkmi trhu v SR, vrátane aktivít, týkajúcich sa spracovania platieb v infraštruktúrach Eurosystému a NBS,
  • zabezpečovať informovanosť národného trhu o projektoch, zmenách infraštruktúr a materiáloch z AMI-Pay,
  • koordinovať prípravu stanovísk za celý národný trh k materiálom z AMI-Pay,
  • analyzovať trendy a inovácie a ich dosah na domáci trh platieb,
  • poskytnúť priestor na diskusiu o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti platobného styku,
  • zbierať, sumarizovať, publikovať informácie o platobnom styku SR,
  • v prípade potreby, zriaďovať pracovné podskupiny, na zabezpečenie riešenia konkrétnych úloh.