en en

Mandát

NSG-SK ako predstaviteľ národného trhu vyjadruje svoj postoj k záležitostiam riešeným poradnou skupinou AMI-SeCo.

  • hodnotiť dosah T2S funkcionalít a najmä akýchkoľvek zmien v T2S požiadavkách používateľov na národný trh; zvýšenú pozornosť venovať zachovaniu konceptu „lean T2S“, teda zabrániť presadzovanie národných špecifík a podporiť harmonizáciu,
  • zaujímať sa o proces zmenových konaní, pričom NSG-SK hodnotí návrhy na zmenu vo vzťahu k prevádzke na národnom trhu,
  • prispievať k monitorovaniu a implementácii úloh spojených s harmonizačnými aktivitami podporovanými AMI-SeCo,
  • dávať do pozornosti zoskupeniu AMI-SeCo podstatné záležitosti, ktoré sú predmetom znepokojenia národného trhu vo vzťahu k otázkam T2S,
  • zabezpečovať informovanosť národného trhu o T2S,
  • poskytovať podporu členom AMI-SeCo.

Procesné pravidlá

Tajomník NSG-SK zasiela program a príslušné dokumenty pripravované členmi na rokovanie NSG-SK minimálne 5 pracovných dní pred stretnutím. Materiály zasielané z ECB tajomník zasiela členom NSG-SK bezprostredne po ich obdržaní z ECB.