en en

Popis údajov uvádzaných v prevodníku AP0001 pre Slovenskú republiku

Údaj Rozsah Stručná charakteristika
SWIFT 8 identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk vykonávaný cez S.W.I.F.T., skladá sa z:
BANK 4 – kódu banky
BIC 2
2
– kódu krajiny (SK)
– lokalizačného kódu
KÓD BANKY/SUBJEKTU
Num. 4 numerický identifikačný kód pre tuzemský platobný styk
Znakový 4/6 znakový identifikačný kód pre tuzemský platobný styk
Akt. úč. 1 stupeň účasti subjektu v medzibankovom platobnom styku:
– neaktívna účasť (žiadny znak)
– aktívna účasť (C)
– obmedzená účasť – len kreditné operácie (K)