en en

Účelové organizácie v peňažnom sektore SR

k 31. 12. 2021

IČO Názov organizácie Dátum začiatku činnosti Telefón Fax, E-mail Predstaviteľ organizácie,
funkcia
Prevažujúca činnost Základné imanie v mil EUR Skladba imania v % Účasť bánk na zákl. imaní organizácie Poznámka
upísané splatené EURO zahr. banka podiel v %
31372074 SIA Central Europe, a.s.
Rontgenova 1, 851 01 Bratislava
www.sia.eu
19.5.1994 02/68285111
02/68285126
info@sia.eu Ing.Juraj Tomanka, generálny riaditeľ Komplexné procesingové služby v oblasti bezhotovostného platobného styku. Zabezpečovanie nepretržitej autorizácie a spracovanie elektronických transakcií on-line v sieti bankomatov a platobných terminálov pomocou kariet vydaných slovenskými aj zahraničnými bankami. 4,9 4,9 100,00        
35722959 Exportno-importná banka SR (EXIMBANKA SR)
Grösslingová 1
813 50 Bratislava
www.eximbanka.sk
22.7.1997 02/59398111
02/59398511
02/52931624
informacie@eximbanka.sk
press@eximbanka.sk
Ing. Monika Kohútová, MBA, generálna riaditeľka Podpora vývozných a dovozných aktivít slovenských vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov, poisťovaním vývozných úverov a financo- vaním dovozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencie-schopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky v zahraničí. 100,0 100,0 100,00        
35776005 Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava
www.konsolidacna.sk
26.10.1999 02/57289289 info@konsolidacna.sk
slovkons@slovenska-konsolidacna.sk
JUDr. Marián Janočko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu. 1,7 1,7 100,0        
31338976 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.,
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava 1
www.cdcp.sk
22.12.1992 02/52965555
02/59395104
02/59395110
02/59395111
02/59395939
info@cdcp.sk
Ing. Martin Wiedermann, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Evidencia zaknihovaných cenných papierov (CP) a imobilizovaných CP v registri emitentov, evidencia majiteľov zaknihovaných CP na účtoch majiteľov a údajov na klientskych účtoch členov, prideľovanie, menenie a rušenie ISINu, poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom CP, burze CP, zahraničnej burze CP. 10,5 10,5 100,00