en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2008

Typ banky základné imanie v mil. Sk
31.3.2008 30.6.2008 30.9.2008 31.12.2008
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 51 450,2 51 450,2 57 673,8 57 673,8 57 582,6 57 582,6 69 839,6 69 839,6
Komerčné banky spolu 50 474,1 50 474,1 50 474,1 50 474,1 50 474,1 50 474,1 50 501,2 50 501,2
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0 3 360,0
– banky so zahr. majetkovou účasťou 47 114,1 47 114,1 47 114,1 47 114,1 47 114,1 47 114,1 47 141,2 47 141,2
Pobočky zahraničných bánk */ 976,2 976,2 7 199,8 7 199,8 7 108,6 7 108,6 19 338,4 19 338,4
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke