en en

Vývoj základného imania bankového sektora SR v roku 2016

Typ banky základné imanie v mil. EUR
31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016
upísané splatené upísané splatené upísané splatené upísané splatené
Komerčné banky a pobočky zahraničných bánk spolu 3 208,2 3 208,2 3 199,1 3 199,1 3 298,6 3 298,6 3 439,1 3 439,1
Komerčné banky spolu 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0 1 849,0
v tom:
– banky bez zahr. majetkovej účasti 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9 153,9
– banky so zahr. majetkovou účasťou 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1 1 695,1
Pobočky zahraničných bánk */ 1 359,2 1 359,2 1 350,0 1350,0 1 449,6 1 449,6 1 590,0 1 590,0
*/ Pri pobočkách zahraničných bánk ide o finančné zdroje poskytnuté zahraničnou bankou jej pobočke