en en

Úroková štatistika

Cieľom úrokovej štatistiky je získať prehľad o úrokových mierach, ktoré tuzemské úverové inštitúcie uplatňujú voči jednotlivým ekonomickým sektorom Európskej menovej únie (eurozóna). Tento pohľad na úrokové miery platí od januára 2009, kedy sa SR stala členom eurozóny. Úrokové miery publikované za obdobie 2004 až 2008 predstavovali úrokové miery, ktoré tuzemské úverové inštitúcie uplatňovali voči jednotlivým ekonomickým sektorom národného hospodárstva SR.

Zber údajov je zabezpečený aktuálnym Opatrením Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk na štatistické účely. Metodika vykazovania údajov o úrokových mierach je harmonizovaná s metodikou Európskej centrálnej banky, ktorá je stanovená v Nariadení ECB (EÚ)č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb (ECB/2013/34).

Banková úroková štatistika je rozdelená do dvoch základných oblastí – úroková štatistika úverov a úroková štatistika vkladov. Obe spomenuté oblasti obsahujú úrokovú štatistiku stavov a nových obchodov.