en en

Banková úroková štatistika - úvery

Triediacim kritériom nových úverov je doba začiatočnej fixácie úrokovej sadzby. Prezentované časové rady úrokových mier z úverov pre sektor nefinančných spoločností (S.11) sú ďalej triedené v závislosti od výšky objemu poskytnutého úveru. Časové rady údajov za sektor domácností(S.14 + S.15) sú ďalej triedené podľa druhu úveru.

Úroková štatistika nových úverov sleduje aj vývoj ročnej percentuálnej miery nákladov RPMN, ktorá súvisí so spotrebiteľskými úvermi a úvermi na bývanie pre sektor domácností (S.14+S.15).

Prezentované časové rady za stavy úverov predstavujú agregované údaje za sektor nefinančných spoločností (S.11) podľa splatnosti a údaje za sektor domácností (S.14 + S.15) podľa splatnosti a v členení podľa druhu úveru.

Prehľad úrokových sadzieb

Úrokové miery z nových úverov

Časový rad 2009 – 2024

Časový rad 2004 – 2008

Úrokové miery zo stavu úverov

Časový rad 2009 – 2024

Časový rad 2004 – 2008

Čisté nové obchody

Objemy

Úrokové miery