en en

Banková úroková štatistika - vklady

Stavová úroková štatistika vkladov zahŕňa stavy všetkých vkladov vložených a ešte nevybraných klientmi vo všetkých obdobiach do dátumu zostavovania výkazov (referenčné obdobie). Dohodnuté priemerné úrokové miery sú prepočítané na ročný základ (p.a.). Spôsob výpočtu je stanovený v závislosti od periodicity kapitalizácie. Triediacim kritériom stavov je termínovanosť vkladov.

Prezentované časové rady úrokových mier nových vkladov predstavujú agregované údaje za sektor nefinančných spoločnosti (S.11) a domácností (S.14+S.15) v závislosti od termínovanosti. Objemy vkladov sú súhrnom všetkých vkladov, ktoré boli novootvorené v referenčnom mesiaci.

Prehľad úrokových sadzieb

Úrokové miery z nových vkladov

Časový rad 2009 – 2024

Časový rad 2004 – 2008

Úrokové miery zo stavu vkladov

Časový rad 2009 – 2024

Časový rad 2004 – 2008