en en

Archív zdrojových výkazov platných do 31.12. 2008

Precenenia súvahových položiek bánk

Devízové vklady v konvertibilných menách v sektorovom členení

Devízové vklady a prijaté úvery v konvertibilných menách podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

Devízové vklady a prijaté úvery v konvertibilných menách podľa krajov

Devízové vklady a úvery v členení podľa mien

Vklady prijaté v EUR a ich úrokové miery – stavy

Vklady prijaté v aktuálnom mesiaci v EUR a ich úrokové miery – nové obchody

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Devízové úvery v konvertibilných menách v sektorovom členení

Devízové úvery v konvertibilných menách podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností

Devízové úvery v konvertibilných menách podľa krajov

Úvery poskytnuté v EUR a ich úrokové miery – stavy

Úvery poskytnuté v aktuálnom mesiaci v EUR a ich úrokové miery – nové obchody

2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Čerpané úvery v SKK a ich úrokové miery

Refinančné a redistribučné úvery