en en

Štatistické údaje peňažných finančných inštitúcií

Štatistická bilancia bánk

2024 I II III IV V              
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIP
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Rozpis súvahových položiek bánk podľa krajín nerezidentov

Menová štruktúra súvahových položiek bánk

Bilancia aktív a pasív

Výkaz ziskov a strát

2024 I II III IV V              
2023 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XIIP
2022 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2021 I II III IV V VI VII VIII IX X2 XI2 XII
2020 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1
2015 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII1
2014 I II III IV V VI VII VIII IX X1 XI1 XII1
2013 I II III IV V VI VII1 VIII1 IX1 X1 XI1 XII1
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cenné papiere v majetku bánk

Úrokové náklady a výnosy

Poznámky:
(P) – Predbežné údaje
(1) – Kumulované údaje na analytické účely zachovávajú konzistentný časový rad za rok 2013 a nezohľadňujú vykonanie mimoriadnej účtovnej závierky v rámci sektora za mesiac júl.
(2) Kumulované údaje na analytické účely zachovávajú konzistentný časový rad

Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.