en en

Štatistika poisťovní a penzijných fondov

ICPF štatistika

ICPF štatistika (názov odvodený z počiatočných písmen anglického názvu „Insurance Companies and Pension Funds“) poskytuje informácie o finančných aktívach a finančných pasívach poisťovní a fondov dôchodkového sporenia. Počnúc rokom 2016 sú do ICPF štatistiky zahrnuté aj údaje za pobočky poisťovní z iného členského štátu.

Štatistika sa zostavuje z agregovaných štvrťročných sektorovo a geograficky členených údajov o finančných aktívach a finančných pasívach.

Štvrťročné štatistické údaje ICPF:


Dátum poslednej aktualizácie 21. feb 2024