en en

Informácie pre vykazujúce subjekty, ktoré majú zasielať výkazy prostredníctvom IS STATUS-DFT a k systému sa doposiaľ k nepripojili

1. Zaslať do NBS písomné žiadosti na zriadenie správcu a používateľov IS STATUS-DFT

 • Pre zriadenie správcu a používateľov je potrebné vyplniť formulár Žiadosť o pridelenie prístupových práv správcu IS STATUS-DFT v subjekte a Žiadosť o pridelenie prístupových práv používateľa IS STATUS-DFT zaslať do NBS.
 • Na základe písomných žiadostí zabezpečí NBS vygenerovanie ID súborov pre správcu a používateľov v subjekte a ich vloženie do databázy Používatelia STATUS-DFT.
 • Správca IS STATUS-DFT vo vykazujúcom subjekte si musí prevziať ID súbor osobne vNBS.

2. Vykonať inštaláciu:

Aktuálne verzie jednotlivých typov príručiek v elektronickej forme

 • Príručka správcu v subjekte „Typ A“ (vlastný Lotus Domino server),
 • Príručka správcu v subjekte Typ B“ (Lotus Notes klient),
 • Používateľská príručka pre vykazujúce subjekty

sú dostupné v databáze Príručky STATUS DFT na komunikačných serveroch NBS. V prípade, že vykazujúci subjekt ešte nemá zabezpečenú konektivitu na komunikačné servery v NBS, žiadosť o zaslanie aktuálnych verzií jednotlivých typov príručiek v elektronickej forme je potrebné adresovať na e-mailovú adresu status_dft@nbs.sk

 • v prípade použitia Lotus Domino servera – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ A“ (Kap. 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.6.1). Safe.ID súbory serverov sa do NBS doručia prostredníctvom databázy „Safe.ID Files“. (Spôsob jej používania popisuje používateľská príručka). NBS zabezpečí cross-certifikáciu Safe.ID súborov do troch pracovných dní. (Obsah kapitoly 7.5.1 sa vykoná automaticky po prvom prihlásení sa subjektu na komunikačný server NBS.)
 • v prípade použitia Lotus Notes klienta – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ B“ (Kap. 3, 4, 5, 6, 7, 7.1 a zároveň splnenie predpokladov 1 až 5 uvedených v Kap. 7.2).

3. Prebrať používateľské prístupové ID súbory pre používateľov subjektu

Správca IS STATUS-DFT vo vykazujúcom subjekte prevezme používateľské prístupové ID súbory pre používateľov subjektu prostredníctvom databázy Používatelia STATUS-DFT a odovzdá ich jednotlivým používateľom. Spôsob používania databázy Používatelia STATUS-DFT popisuje používateľská príručka.

4. Vykonať konfiguráciu IS STATUS-DFT:

 • v prípade použitia Lotus Domino servera – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ A“ (Kap. 7.7, 7.8., 7.9, 7.10, 7.11, 8, príp. aj Kap.11)
 • v prípade použitia Lotus Notes klienta – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ B“ (Kap. 7.2, 7.3, 7.4, príp. aj Kap.10)

IS STATUS-DFT je na internete dostupný na komunikačných serveroch NBS (na adrese lnsdft1.nbs.sk, port 1352 pre protokol TCP server s názvom LNSDFT1/DFT/SK a na adrese lnsdft2.nbs.sk, port 1352 pre protokol TCP server s názvom LNSDFT2/DFT/SK). Ich IP-adresy sú 193.87.133.70 (lnsdft1.nbs.sk) a 193.87.133.80 (lnsdft2.nbs.sk). S ohľadom na možnú budúcu zmenu IP-adries komunikačných serverov odporúčame pri konfigurácii klienta použiť symbolické DNS mená serverov (t.j. lnsdft1.nbs.sk resp. lnsdft2.nbs.sk) a nie IP-adresy.

5. Vytvoriť prvotnú repliku:

 • v prípade použitia Lotus Domino servera – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ A“ (Kap. 9.2, 9.3, 9.5, 9.6)
 • v prípade použitia Lotus Notes klienta – podľa dokumentu Príručka správcu v subjekte – „Typ B“ (Kap. 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 )

6. Zaslať do NBS testovacie výkazy

Zaslať do NBS prostredníctvom IS STATUS-DFT testovacie výkazy Tst (DYN) 1-12 alebo Tst (STA) 2-12 podľa priloženého postupu.

Otázky týkajúce všetkých aspektov IS STATUS-DFT je možné zasielať na emailovú adresu status_dft@nbs.sk.