en en

Všeobecné usmernenia pre účastníkov prevádzky IS STATUS-DFT

Predpoklady pre zasielanie výkazov prostredníctvom IS STATUS-DFT

Databázy potrebné pre zasielanie výkazov

Databázy výkazov a dokumentov IS STATUS-DFT (DBVD DFT) sa nachádzajú v adresárovej štruktúre komunikačných serverov podľa jednotlivých krokov v zložkách /STATUS_DFT/RRRR/dbvd_dft_RRRR.nsf, kde RRRR predstavuje rok, za ktorý sa vykazuje napr. databáza DBVD DFT 2009 sa nachádza v zložke /STATUS_DFT/2009/dbvd_dft_2009.nsf.

Okrem databáz DBVD DFT doporučujeme existujúcim používateľom IS STATUS-DFT vo vykazujúcich subjektoch využívať ďalšie databázy, ktoré sú umiestnené na komunikačných serveroch NBS v zložke /STATUS_DFT :

DatabázaNázov súboruPopis
Incidenty STATUS DFTincidenty_STATUS_DFT.nsfpoužívateľ môže v databáze zaregistrovať problémy s IS STATUS DFT a sledovať ich riešenie
Používatelia STATUS DFTID_FILES.nsfdatabáza slúži na bezpečné doručovanie Lotus Notes ID súborov vytvorených v NBS do vykazujúcich subjektov (správcom) elektronickou cestou
Príručky STATUS DFTPriruckyDFT.nsfpoužívateľovi a/alebo správcovi umožňuje prevziať aktuálne verzie príručiek pre správcu a používateľov v subjekte
Safe ID FilesSafe_ID_FILES.nsfdatabáza slúži na dôveryhodné doručovanie Lotus Notes Safe ID súborov (najmä safe.id Domino serverov) do NBS z vykazujúcich subjektov elektronickou cestou
DFT’s directorynames.nsfpoužívateľ si môže skontrolovať nastavenie svojich prístupových práv k výkazom cez položku STATUS DFT skupiny > Prístupové práva

Pokyny pri prechode na nový kalendárny rok.

  • NBS zabezpečí vytvorenie novej databázy DBVD DFT platnej pre nový kalendárny rok,zverejní ju na svojich komunikačných serveroch aoznámi jej vytvorenie správcovi v subjekte.
  • Databázu pre nový rok sprístupní používateľom správca vsubjekte podľa Používateľskej príručky pre správcu vsubjekte. V databáze Príručky STATUS DFT sú k dispozícii aktuálne verzie všetkých príručiek.
  • S každým prechodom na novú databázu sa menia všetky čísla verzií vzorov výkazov. Pri vytváraní výkazov zo vstupných súborov je potrebné v hlavičke týchto súborov uvádzať novú verziu vzoru. Tento prípad môže nastať aj v priebehu roka (schválením nového opatrenia NBS a pod.), preto je vhodné vprípade používania vstupných súborov parametrizovať informačné systémy v subjekte, aby bolo možné nastaviť verziu vzoru v závislosti na dobe platnosti vzoru.
  • Vzory výkazov platné pre daný rok sa nachádzajú v databáze DBVD DFT pre daný rok v časti D. Vzory > D.1 Vstupných výkazov.
  • Zoznam vzorov výkazov, štruktúra vstupných súborov pre ďalší rok a aktualizované žiadosti o pridelenie prístupových práv sú dostupné v DBVD DFT v časti C.5 Metodické informácie.

Zoznam výkazov

Zoznam výkazov kapitálového trhu, poistného trhu a trhu dôchodkového sporenia sa nachádza v prostredí IS STATUS-DFT v databáze DBVD DFT v časti C.5 > Metodické informácie > Platný > Zoznamy

Legislatívne normy

Zoznam legislatívnych noriem umožňujúcich zber údajov od subjektov finančného trhu prostredníctvom IS STATUS-DFT sa nachádza v prostredí IS STATUS-DFT v databáze DBVD DFT v časti C.5 > Metodické informácie > Platný > Zoznamy

Kontaktné osoby v NBS

  • metodik IS STATUS DFT – riešenie všeobecných problémov s prevádzkou IS STATUS-DFT, problematika prístupových práv, aktualizácia žiadostí o prístupové práva, aktualizácia číselníkov a pod. Metodici IS STATUS DFT sú:
  • metodik výkazov STATUS DFT – riešenie metodických záležitostí jednotlivých výkazov z hľadiska obsahu výkazu.
  • garant výkazov STATUS DFT – riešenie metodických záležitostí jednotlivých výkazov z hľadiska spracovania výkazu, riadenie stavu výkazov (odsúhlasovanie, odmietnutie výkazu a pod.)

Kontaktné údaje metodikov a garantov konkrétnych výkazov sa nachádzajú v prostredí IS STATUS-DFT v databáze DBVD DFT v časti C.5 > Metodické informácie > Platný > Zoznamy