en en

Dohody o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a zahraničnými dohliadacími orgánmi

Dňa 1. decembra 2011 bola podpísaná nová Dohoda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Maltským úradom finančných služieb, ktorá sa dotýka spolupráce v oblasti finančného trhu 1.12.2011
Dohoda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Cyperskou centrálnou bankou týkajúca sa spolupráce v oblasti bankového dohľadu 12.6.2003
Dohoda o porozumení medzi De Nederlandsche Bank a Národnou bankou Slovenska týkajúca sa spolupráce a výmeny informácií v oblasti dohľadu nad bankami a ich cezhraničných zariadení 7.2.2003
Dohoda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Federálnym ministerstvom financií, Rakúskym úradom pre finančný trh týkajúca sa spolupráce v oblasti dohľadu nad úverovými inštitúciami 1.12.2003
Zmluva medzi Commission bancaire a Národnou bankou Slovenska o vzájomnej spolupráci a výmene informácií pri výkone bankového dohľadu vykonávaného na princípoch obozretného podnikania 28.11.2002
Dohoda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Banca d’Italia týkajúca sa spolupráce v oblasti bankového dohľadu 8.11.2002
Dohoda o spolupráci pri výkone bankového dohľadu medzi Českou národnou bankou a Národnou bankou Slovenska 8.11.2002
Dohoda o porozumení medzi Hungarian Financial Supervisory Authority a Národnou bankou Slovenska týkajúca sa spolupráce v oblasti bankového dohľadu 11.6.2002
Dohoda o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Bundesafsichtsamt für das Kreditwesen týkajúca sa spolupráce v oblasti bankového dohľadu 17.4.2002
Dohoda o porozumení medzi EU 27 členskými krajinami a UK týkajúca sa spolupráce v oblasti bankového dohľadu 28.7.2019