en en

Dohoda o spolupráci pri výkone bankového dohľadu medzi Českou národnou bankou a Národnou bankou Slovenska

Česká národnou banka (ďalej ČNB) a Národná banka Slovenska (ďalej NBS) vyjadrujú v Dohode o spolupráci pri výkone bankového dohľadu medzi Českou národnou bankou a Národnou bankou Slovenska (ďalej iba dohoda) vôľu spolupracovať na základe dôvery a porozumenia pri dohľade nad bankami a pobočkami bánk registrovanými v Českej republike (v Slovenskej republike), ktoré sú dcérskymi bankami a pobočkami bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky (Českej republiky).

Všeobecný rámec tejto dohody tvoria zákony, ktorými sa riadi činnosť ČNB a NBS, činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, ako aj Základné princípy účinného bankového dohľadu vydané Bazilejským výborom bankového dohľadu v septembri 1997.

Cieľom tejto dohody je vzájomná spolupráca v oblasti bankového dohľadu, dosiahnutie vzájomného porozumenia v otázkach bankovej regulácie a postupov pri výkone bankového dohľadu, podpora výmeny informácií týkajúcich sa bankového dohľadu vrátane licencovania, zlučovania a akvizície bánk pôsobiacich v Českej republike a  v Slovenskej republike, výkon bankového dohľadu na konsolidovanom základe a nad pobočkami bánk na území druhého štátu.

Článok 1
Príslušné orgány

(1) V Českej republike podľa zákona č. 6/1993 Sb. o Českej národnej banke v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o bankách v ČR) vykonáva bankový dohľad nad činnosťou bánk, pobočiek zahraničných bánk a konsolidačných celkov, ktorých súčasťou je banka so sídlom v Českej republike, ČNB a zaisťuje bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému v Českej republike.

(2) V Slovenskej republike podľa zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba zákon o bankách v SR) vykonáva bankový dohľad nad bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo nad inými subjektmi, ako aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami, ktorých súčasťou sú takisto banky, NBS.

Článok 2
Definície

ČNB a NBS budú spolupracovať pri výkone dohľadu nad dcérskymi bankami a pobočkami bánk registrovaných v Českej republike (v  Slovenskej republike) v rámci svojej jurisdikcie podľa podmienok stanovených touto dohodou a v zákonnom rozsahu. Na účely tejto dohody sú použité nasledujúce definície:

  a) licencia – banková licencia udelená Českou národnou bankou podľa zákona o bankách v ČR;
– bankové povolenie udelené Národnou bankou Slovenska podľa zákona o bankách v SR;
  b) banka právnická osoba založená ako akciová spoločnosť so sídlom v Českej republike (v Slovenskej republike), ktorá získala licenciu podľa zákona o bankách v ČR (podľa zákona o bankách v SR);
c) materská banka banka, ktorá získala licenciu v Českej republike (v Slovenskej republike) a ovláda dcérsku banku, ktorá má licenciu v Slovenskej republike (v Českej republike);
d) dcérska banka banka, ktorá získala licenciu v Českej republike (v Slovenskej republike) a ktorú ovláda materská banka, ktorá má licenciu v Slovenskej republike (v Českej republike);
e) pobočka organizačná jednotka zahraničnej banky, ktorá získala licenciu v Českej republike (v Slovenskej republike) a pôsobí v Slovenskej republike (v Českej republike) na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska (Českou národnou bankou)
f) domovský bankový dohľad – orgán bankového dohľadu vykonávajúci dohľad v Českej republike nad bankami so sídlom v Českej republike a nad konsolidačnými celkami (skupinami ovládajúcimi banky, skupinami finančnej holdingovej spoločnosti, skupinami zmiešanej holdingovej spoločnosti, ktorých súčasťou je banka) na konsolidovanom základe;
– orgán bankového dohľadu vykonávajúci dohľad v Slovenskej republike nad bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo inými subjektmi, ako aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami, ktorých súčasťou sú aj banky, na konsolidovanom základe;
g) hostiteľský bankový dohľad orgán bankového dohľadu v Slovenskej republike (v Českej republike), kde má banka so sídlom v Českej republike (v Slovenskej republike) pobočku alebo dcérsku banku, alebo kde má sídlo banka, ktorá je súčasťou konsolidačného celku podliehajúceho bankovému dohľadu na konsolidovanom základe vykonávanom Českou národnou bankou (Národnou bankou Slovenska);
h) kvalifikovaná účasť

priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet, ktorý predstavuje:

  1. v Slovenskej republike aspoň 5 % základného imania právnickej osoby alebo hlasovacích práv v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovať vplyv na riadenie tejto právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu;
  2. v Českej republike aspoň 10 % základného kapitálu právnickej osoby alebo hlasovacích práv v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby.

Článok 3
Povinnosť mlčanlivosti

(1) Nevyhnutnou podmienkou úspešnej spolupráce medzi ČNB a NBS je dodržiavanie všetkých zamestnancov, ktorí pri výkone činnosti získajú informácie z druhého štátu, povinnosti mlčanlivosti. Obidve zmluvné strany zabezpečia povinnosť zachovávať mlčanlivosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o bankách v ČR (zákona o bankách v SR).

(2) ČNB a NBS nesmú nikomu poskytnúť žiadnu informáciu, ktorú získali od druhej zmluvnej strany alebo v rámci dohliadky na mieste na území druhej zmluvnej strany, bez predchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá informáciu poskytla alebo na území ktorej bola informácia v rámci dohliadky na mieste získaná. Ak v prípadoch stanovených zákonom bude takáto informácia poskytnutá štátnemu orgánu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, ČNB a NBS okamžite oznámia túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, ktorá informáciu poskytla. Nevzťahuje sa to na prípady, keď by takéto poskytnutie bolo v rozpore s právnou úpravou podmienok utajovania skutočností v Českej republike a v Slovenskej republike.

(3) Povinnosť ČNB a NBS zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov (1) a  (2) zostáva v platnosti aj po skončení platnosti tejto dohody.

Článok 4
Výmena informácií

(1) ČNB a NBS sa týmto dohodli na čo najširšej výmene informácií medzi domovským a hostiteľským bankovým dohľadom v záujme podpory a  uľahčenia ich úloh v oblasti bankového dohľadu. Rozsah spolupráce zahŕňa najmä udelenie licencie (vydanie, zmenu, odobratie) a  súhlasu s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti v banke, ako aj výkonu bankového dohľadu nad dcérskymi bankami a  pobočkami vrátane výmeny informácií a kontrol na mieste podľa podmienok stanovených v článku 7 tejto dohody.

(2) ČNB a NBS pod čo najširšou výmenou informácií rozumejú písomné alebo ústne kontakty, kedykoľvek to domovský alebo hostiteľský bankový dohľad bude na základe vzniknutej situácie považovať na svoje účely alebo na účely druhej zmluvnej strany za užitočné alebo nevyhnutné. Znamená to najmä, že hostiteľský bankový dohľad včas upozorní domovský bankový dohľad na akúkoľvek udalosť týkajúcu sa pobočky alebo dcérskej banky, ktorá by mohla ohroziť stabilitu banky ako celku. Obidve zmluvné strany sa budú navzájom informovať o pokutách alebo iných opatreniach na nápravu (ďalej len „opatrenia“) uložených pobočke, dcérskej banke alebo materskej banke, ak sú o týchto opatreniach alebo pokutách informované, a ak ich možno z hľadiska činnosti príslušnej pobočky, dcérskej banky alebo materskej banky považovať za dôležité.

(3) ČNB a NBS sa budú vzájomne informovať o významných zmenách v bankovej regulácii a v politike bankového dohľadu vo svojich štátoch.

Článok 5
Udelenie licencie a súhlasu s nadobudnutím
alebo zvýšením kvalifikovanej účasti v banke

(1) V prípade, že jedna zmluvná strana dostane žiadosť o udelenie licencie dcérskej banke alebo pobočke banky registrovanej na území štátu druhej zmluvnej strany, okamžite informuje domovský bankový dohľad, s ktorým žiadosť pred vydaním licencie prekonzultuje.

(2) V prípade, že jedna zmluvná strana dostane žiadosť banky registrovanej na území štátu druhej zmluvnej strany o súhlas s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti v banke registrovanej na území štátu tejto zmluvnej strany, táto zmluvná strana prekonzultuje žiadosť pred vydaním súhlasu s domovským bankovým dohľadom.

(3) Domovský bankový dohľad poskytne na písomnú žiadosť hostiteľskému bankovému dohľadu informácie o žiadateľovi o licenciu alebo o žiadateľovi o súhlas s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti najmä v týchto oblastiach:

  1. výška vlastného kapitálu a ukazovatele likvidity (na individuálnom alebo konsolidovanom základe),
  2. štruktúra akcionárov žiadateľa, najmä informácie o akcionároch s kvalifikovanou účasťou, ako aj informácie o významných zmenách, ktoré naznačujú zmenu ovládajúcej osoby,
  3. či žiadateľ celkom podlieha domovskej bankovej regulácii, a či  dodržiava jej pravidlá,
  4. či vedenie žiadateľa spĺňa požiadavky týkajúce sa odbornosti, dôveryhodnosti a skúsenosti a 
  5. či právnická, alebo fyzická osoba so sídlom v Českej republike (v Slovenskej republike), ktorá žiada o licenciu na založenie banky alebo o súhlas s nadobudnutím alebo zvýšením kvalifikovanej účasti v banke v jurisdikcii druhej zmluvnej strany, nevyvoláva žiadne pochybnosti, že ako budúci vlastník tejto banky bude spĺňať požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť.

(4) V prípade, že fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Českej republiky (Slovenskej republiky), ktorá nie je bankou, požiada hostiteľský bankový dohľad o licenciu alebo o súhlas s nadobudnutím kvalifikovanej účasti v banke pôsobiacej v jurisdikcii hostiteľského bankového dohľadu, hostiteľský bankový dohľad v primeranom rozsahu prekonzultuje žiadosť pred udelením licencie alebo súhlasu s domovským bankovým dohľadom.

Článok 6
Výkon bankového dohľadu

(1) ČNB a NBS sa budú včas a v primeranom rozsahu vzájomne informovať o akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla ohroziť stabilitu banky vlastniacej pobočku alebo dcérsku banku v štáte druhej zmluvnej strany. To sa týka najmä začínajúcich kríz, akéhokoľvek vážneho porušenia zákonov a predpisov o obozretnom podnikaní, poklesu kapitálovej primeranosti pod minimálnu hranicu stanovenú v Slovenskej republike zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym nariadením a v Českej republike opatrením ČNB na samostatnom a konsolidovanom základe, ako aj uskutočňovania bankových obchodov spôsobom, ktorý poškodzuje záujmy vkladateľov alebo ohrozuje bezpečnosť bankového systému, a ďalších závažných informácií.

(2) ČNB a NBS sa budú navzájom informovať o pokutách alebo iných opatreniach, ktoré hostiteľský bankový dohľad uloží pobočke alebo dcérskej banke alebo domovský bankový dohľad uloží materskej banke, ak taká informácia môže byť dôležitá vzhľadom na činnosť pobočky, dcérskej banky alebo materskej banky pôsobiacej v štáte druhej zmluvnej strany.

Ide najmä o informácie o obmedzení alebo zrušení akýchkoľvek aktivít stanovených v licencii, o požiadavkách na zmeny v predstavenstve alebo v dozornej rade banky, o požiadavkách na vytvorenie zodpovedajúcej výšky opravných položiek a rezerv, o znížení základného kapitálu banky, o uvalení nútenej správy, o odobratí licencie a pod.

(3) ČNB a NBS si vzájomne vymenia informácie uvedené v odsekoch 1 a  2 aj bez žiadosti druhej zmluvnej strany, a to písomne (pokiaľ sa nedohodne inak), bez zbytočného odkladu a prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v článku 9 tejto dohody.

(4) ČNB a NBS budú akékoľvek podstatné informácie o bankách, ktoré majú pobočky alebo dcérske banky v Českej republike alebo v Slovenskej republike, vzájomne konzultovať. Zástupcovia ČNB a NBS sa budú stretávať, aby prerokovali možnosti riešenia problémov týkajúcich sa bankového dohľadu nad pobočkami a dcérskymi bankami v Českej republike alebo v Slovenskej republike, kedykoľvek to bude jedna zo zmluvných strán považovať za nevyhnutné.

Článok 7
Kontroly na mieste

(1) ČNB a NBS, uznávajúc dôležitosť bankového dohľadu na konsolidovanom základe, sa zhodli, že ich spolupráca je pre vzájomnú podporu pri výkone kontrol na mieste v pobočkách a  v dcérskych bankách mimoriadne užitočná. Navzájom si preto umožnia vykonávať kontroly na mieste v dcérskych bankách a v pobočkách bánk pôsobiacich v štáte druhej zmluvnej strany. Kontrolu na mieste budú vykonávať na vlastné náklady ako domovský bankový dohľad a na základe predchádzajúceho oznámenia zaslaného druhej zmluvnej strane vopred. Oznámenie bude obsahovať účel kontroly, predpokladané trvanie kontroly, názov pobočky alebo dcérskej banky, miesto, kde sa má kontrola uskutočniť, a údaje o osobách, ktoré kontrolu vykonajú.

(2) Hostiteľský bankový dohľad má právo vyslať svojho zástupcu ako sprievod kontroly na mieste uskutočnenej podľa ods. 1. Takisto sa dohodlo, že hostiteľský bankový dohľad bude bez zbytočného odkladu informovaný o výsledkoch takej kontroly na mieste v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonom stanovených povinností orgánu hostiteľského dohľadu.

Článok 8
Zmena zákonov a opatrení

(1) ČNB a NBS sa budú navzájom informovať o významnejších zmenách v právnych predpisoch a pravidlách obozretného podnikania bánk v štátoch zmluvných strán, najmä o takých, ktoré môžu podstatne ovplyvniť aktivity pobočiek a dcérskych bánk a výkon práva, o ustanoveniach týkajúcich sa bankového sektora, ako aj o informáciách o vývoji bankového sektora v Českej republike a  v Slovenskej republike.

(2) Informácie sa budú vymieňať písomne alebo ústne na základe žiadosti druhej zmluvnej strany, aj bez žiadosti, ako aj pri konzultačných stretnutiach vedenia a vymenovaných zamestnancov oboch zmluvných strán.

(3) ČNB a NBS súhlasia, že sa budú konať pravidelné stretnutia na prediskutovanie záležitostí týkajúcich sa výkonu bankového dohľadu a vývoja bankovej regulácie.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

(1) Na účely tejto dohody ČNB a NBS budú využívať zoznam licencovaných bánk pôsobiacich v ich jurisdikcii, ktorý je publikovaný na príslušných internetových stránkach. Internetová adresa ČNB je http://www.cnb.cz/, internetová adresa NBS je https://nbs.sk/. Obidve zmluvné strany súhlasia s uverejnením úplného znenia podpísanej dohody na internetových stránkach ČNB a NBS.

(2) Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvý deň v mesiaci nasledujúcom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Obidve zmluvné strany sa zhodli, že v prípade výpovede spolupráce vzájomná pomoc v konkrétnej záležitosti, o ktorú bolo požiadané pred dátumom doručenia výpovede, trvá až do uzatvorenia príslušnej záležitosti, ak zmluvná strana, ktorá o pomoc požiadala, žiadosť o spoluprácu v uvedenej záležitosti nezruší.

(3) ČNB a NBS si do 30 dní od vstupu dohody do platnosti vymenia zoznam osôb oprávnených požadovať a poskytovať informácie v mene ČNB a v mene NBS podľa tejto dohody. Zoznam bude obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, funkciu, e-mailovú adresu, číslo telefónu a faxu oprávnenej osoby. Iné osoby ako osoby zapísané v zozname uvedenom v prvej vete môžu za ČNB a NBS žiadať a  poskytovať iba informácie všeobecného charakteru a informácie, ktoré už ČNB a NBS oficiálne zverejnili. ČNB a NBS sa budú bez zbytočného odkladu vzájomne informovať o akýchkoľvek zmenách v zozname oprávnených osôb.

(4) Akákoľvek zmena dohody sa môže uskutočniť len v písomnej forme a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

(5) Dohoda je vyhotovená v českom a slovenskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť. Každé znenie je vyhotovené v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva výtlačky vo vlastnom jazyku a jeden výtlačok v jazyku druhej zmluvnej strany.

(6) Dohoda vstupuje do platnosti dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zrušuje Dohoda medzi Českou národnou bankou a Národnou bankou Slovenska o spolupráci pri výkone bankového dohľadu uzatvorená 29. júla 1999.

Praha

Česká národní banka

Pavel Racocha
člen bankovej rady
vrchný riaditeľ
Věra Mašindová
riaditeľka sekcie
bankovej regulácie
 

Bratislava

Národná banka Slovenska

Ivan Šramko
viceguvernér