en en

Memorandum o porozumení medzi Centrálnou bankou Cypru a Národnou bankou Slovenska v oblasti bankového dohľadu

Centrálna banka Cypru (ďalej označovaná ako CBC) a Národná banka Slovenska (ďalej označovaná ako NBS), v ďalšom texte označované ako orgány, vyjadrujúc obojstranný záujem i ochotu vytvoriť a rozvíjať dvojstranné vzťahy v oblasti bankového dohľadu, a želajúc si dosiahnuť spoločné chápanie otázok týkajúcich sa vzájomného poskytovania informácií bankového dohľadu a regulácie bánk s cieľom umožniť spoluprácu pri dosahovaní efektívneho konsolidovaného dohľadu nad zahraničnými subjektami a pri vykonávaní príslušných povinností zameraných na zaistenie bezpečnej a správnej činnosti úverových inštitúcií každý vo svojej krajine, sa dohodli na nasledujúcom:

Účel

 1. Toto memorandum o porozumení ustanovuje zámer orgánov vytvoriť všeobecný rámec pre vzájomnú pomoc a výmenu informácií v oblasti dohľadu a regulácie úverových inštitúcií s cieľom vymáhať a zabezpečovať dodržiavanie všetkých zákonov, predpisov alebo pravidiel týkajúcich sa funkcií dohľadu i regulácie a povinností týchto orgánov v ich príslušných jurisdikciách. Hlavné funkcie, kompetencie a predmety činnosti orgánov sú zhrnuté v prílohe A.
 2. Toto memorandum sa nepovažuje za medzinárodnú dohodu v zmysle cyperských a slovenských zákonov. Taktiež nezriaďuje žiadne právne záväzné povinnosti ani nenahrádza žiadne práva a predpisy, ktoré sú v platnosti na Cypre a na Slovensku.

Definície

 1. Na účely tohto memoranda:
  „krajiny“ sú Cyprus a Slovensko;
  „orgány“ sú Centrálna banka Cypru a Národná banka Slovenska;
„úverová inštitúcia“
(banka)
je subjekt vykonávajúci bankovú činnosť (všeobecnú alebo špecializovanú), na ktorého činnosť sa vzťahuje poskytnutie licencie a bankový dohľad podľa zákona týchto krajín;
„informácia dohľadu“ je informácia, ktorá bola získaná alebo poskytnutá pri plnení funkcií dohľadu, ako aj výmenou informácií alebo pri vykonávaní dohliadok na mieste podľa tohto memoranda niektorým z orgánov. Informácia dohľadu nebude obsahovať informáciu o transakciách, účtoch a vkladoch klientov;
„zahraničný subjekt“ je definovaný tak, že zahŕňa pobočku, dcérsku spoločnosť alebo zastúpenie, resp. akúkoľvek inú formu v rámci jurisdikcie, ktorá podľa vzájomnej zhody vyvoláva potrebu konsolidovaného dohľadu;
„pobočka“ úverovej inštitúcie je prevádzková jednotka, ktorá nemá osobitnú právnu subjektivitu, a teda je integrálnou súčasťou úverovej inštitúcie zapísanej v obchodnom registri v jednej z krajín;
„dcérska úverová inštitúcia“
(dcérska banka)
je právne nezávislá inštitúcia, ktorá je úplne alebo väčšinovo vlastnená úverovou inštitúciou zapísanou v obchodnom registri v inej krajine než v krajine tejto dcérskej spoločnosti;
„zastúpenie“ je kancelária, ktorá podporuje a propaguje záujmy niektorej úverovej organizácie, v ktorej sa však nevykonáva žiadna banková činnosť;
„domáca krajina“ je krajina, kde je úverová inštitúcia, ktorá založila pobočku alebo dcérsku banku, resp. zastúpenie v druhej krajine („hostiteľskej krajine“), zapísaná v obchodnom registri.
 

Vzájomné poskytovanie informácií

 1. Na udržanie spoľahlivosti a efektívnosti národných bankových systémov budú orgány spolupracovať pri bankovom dohľade nad činnosťami úverových inštitúcií na základe ustanovení tohto memoranda podľa národnej legislatívy a medzinárodných záväzkov každého orgánu.
 2. Orgány vyjadrujú pripravenosť pravidelne si vymieňať informácie o stave vlastných bankových systémov / systémov usmerňovania bánk a o ich vývoji.
 3. Orgány si budú na recipročnej báze pravidelne poskytovať informácie o platnej národnej bankovej legislatíve, štandardoch bankového dohľadu, požiadavkách a o všetkých ich významných zmenách.
 4. Spolupráca v rozsahu tohto memoranda sa bude vykonávať z vlastnej iniciatívy alebo na základe požiadania o pomoc pri bankovom dohľade od druhého orgánu.
 5. Žiadosť o pomoc sa podá písomnou formou. Na zaslanie žiadosti možno použiť súčasné telekomunikačné prostriedky.
 6. Informácie podľa tohto memoranda sa budú poskytovať v rozsahu a podľa národných zákonných opatrení vrátane tých, ktoré obmedzujú poskytovanie informácií. Žiadosť o pomoc teda môže byť úplne alebo čiastočne odmietnutá, ak sa orgán, ktorý bol požiadaný o pomoc, domnieva, že splnenie žiadosti bude v rozpore s jeho národnou legislatívou, alebo že môže poškodiť významné národné záujmy, resp. na základe verejného záujmu, alebo ak by poskytnutie informácie narušovalo prebiehajúce vyšetrovanie. V takom prípade sa žiadajúcemu orgánu písomnou formou oznámi odmietnutie a dôvody tohto odmietnutia.
 7. Orgány vykonajú všetky potrebné opatrenia na poskytnutie podľa možnosti promptnej a úplnej odpovede. Takisto si navzájom oznámia okolnosti zamedzujúce splneniu žiadosti o pomoc alebo spôsobujúce odklad tohto splnenia.
 8. Každá strana bude nezávisle znášať výdavky spojené s plnením tohto memoranda, ak sa nedohodne iný postup.

Dohľad nad zahraničnými subjektami

Udeľovanie licencie

 1. Ak úverová inštitúcia zapísaná do obchodného registra v jednej z krajín (domáca krajina) požiada orgán v druhej krajine (hostiteľská krajina) o licenciu (povolenie) na otvorenie pobočky, dcérskej spoločnosti alebo zastúpenia (zahraničný subjekt), orgán hostiteľskej krajiny bude o takejto žiadosti uvažovať v rámci obmedzení a v súlade s postupmi stanovenými jeho bankovou legislatívou alebo predpismi.
 2. Orgán hostiteľskej krajiny, ktorý dostal žiadosť podľa bodu uvedeného 12 vyššie, oznámi orgánu domácej krajiny podrobné údaje takejto žiadosti a získa od orgánu domácej krajiny zahraničné povolenie, ako sa uvádza v pravidlách stanovených Bazilejským výborom pre bankový dohľad.
 3. Orgán domácej krajiny bude na požiadanie informovať orgán hostiteľskej krajiny o tom, či žiadajúca banka úplne dodržiava bankové zákony a predpisy, a či v prípade banky možno na základe jej administratívnej štruktúry a vnútornej kontroly predpokladať, že bude spravovať zahraničný subjekt riadnym spôsobom.
 4. Orgán domácej krajiny bude informovať orgán hostiteľskej krajiny o povahe a rozsahu, v akom bude vykonávať konsolidovaný dohľad nad žiadajúcou bankou.
 5. V rozsahu, ktorý je odôvodnený a povolený ich príslušnými zákonmi, si orgány budú vymieňať informácie o schopnosti, bezúhonnosti alebo skúsenostiach potenciálnych manažérov zahraničného subjektu.
 6. Orgán hostiteľskej krajiny písomnou formou oznámi orgánu domácej krajiny svoje rozhodnutie týkajúce sa poskytnutia licencie (povolenia) úverovej inštitúcii zriadiť si zahraničný subjekt, o ktoré požiadala podľa bodu 12 uvedeného vyššie.

Dohliadka na diaľku

Pri výkone priebežného dohľadu na diaľku prostredníctvom zberu informácií a skúmaním i analyzovaním finančných a štatistických výkazov predkladaných zahraničnými subjektami, ktoré boli zriadené v jednej krajine úverovými inštitúciami zapísanými do obchodného registra v druhej krajine, sa orgány dohodli, že:

 1. orgán bankového dohľadu hostiteľskej krajiny bude vykonávať dohľad nad obozretnou činnosťou zahraničných zariadení podľa národnej bankovej legislatívy alebo podľa predpisov;
 2. orgán bankového dohľadu hostiteľskej krajiny nebude brániť subjektom uvedeným vyššie v bode 18 v predkladaní informácií a ostatných výkazov svojim ústrediam alebo materským bankám, ktoré sú potrebné na zostavenie konsolidovaných výkazov podľa formulárov vytvorených v domácej krajine, ak takéto informácie nebudú obsahovať mená vkladateľov;
 3. obidva orgány sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na poskytovanie partnerskej strane relevantných informácií o dôležitom vývoji alebo významných obavách dohľadu vzhľadom na činnosti zahraničného subjektu, ako aj o všetkých dôležitých administratívnych pokutách alebo o inom formálnom vymáhaní uplatnenom voči zahraničnému úverovému subjektu.

Dohliadka na mieste

 1. Orgány bankového dohľadu domácej krajiny vopred oznámia orgánom bankového dohľadu hostiteľskej krajiny zámer vykonať dohliadku v zahraničnom subjekte s udaním účelu a rozsahu dohliadky, jej predpokladanom trvaní a mien kontrolórov. Orgány bankového dohľadu hostiteľskej krajiny vyjadria pripravenosť poskytnúť na požiadanie druhého orgánu všetky dostupné informácie dohľadu týkajúce sa vykonávania dohliadok na mieste. NBS má mať povolené vykonávať dohliadky v dcérskych spoločnostiach a pobočkách slovenských úverových inštitúcií (povolených na Slovensku) na Cypre. CBC má mať povolenie vykonávať dohliadky v dcérskych spoločnostiach a pobočkách cyperských úverových inštitúcií (povolených na Cypre) na Slovensku.
 2. Orgány bankového dohľadu hostiteľskej krajiny nebudú brániť orgánom bankového dohľadu domácej krajiny pri vykonávaní dohliadok na mieste, ktoré sú uvedené vyššie v bode 21, a zabezpečí orgánom bankového dohľadu domácej krajiny prístup k informáciám dohľadu, ako je definované vyššie v bode 3, ktoré môže orgán bankového dohľadu domácej krajiny potrebovať na vykonanie bankového dohľadu.
 3. Predstavitelia orgánov bankového dohľadu hostiteľskej krajiny majú právo byť prítomní počas dohliadok na mieste vykonávaných predstaviteľmi orgánov bankového dohľadu domácej krajiny. Po dohliadke sa môže uskutočniť výmena názorov medzi kontrolným tímom a orgánmi domáceho bankového dohľadu.
 4. V súvislosti s dohľadom nad úverovými inštitúciami v jednej krajine, ktoré majú zahraničné subjekty v druhej krajine, sa orgány dohodli na tom, že si budú na báze reciprocity poskytovať informácie dohľadu o všetkých dôležitých zmenách týkajúcich sa vyššie uvedených úverových inštitúcií, ako napríklad obmedzenie rozsahu povolených bankových činností, pozastavenie alebo zmena, resp. zrušenie licencie, vymenovanie dočasného správcu a reorganizácia alebo likvidácia ktorejkoľvek takejto úverovej inštitúcie.
 

Služobné tajomstvo

 1. V rozsahu, ktorý povoľuje jeho národné právo, bude každý orgán vždy zabezpečovať utajenosť informácií dohľadu a dokumentov, ktoré získal od druhého orgánu ako výsledok výkonu funkcií dohľadu, ak sa takéto informácie a dokumenty nemajú zverejniť, alebo ak orgán, ktorý ich poskytol, nechce, aby sa zverejnili. Rozsah utajenosti informácií a dokumentov dohľadu bude určený orgánom, ktorý poskytuje tieto informácie a dokumenty. V tomto smere budú zamestnanci obidvoch orgánov všeobecne povinní udržiavať utajenosť všetkých informácií, ktoré získali pri výkone svojich povinností.
 2. Získané informácie dohľadu sa bez predchádzajúceho súhlasu orgánu, ktorý ich poskytol, nebudú používať na žiadne iné než zákonné účely dohľadu a/alebo na také účely, na ktoré boli vyžadované a poskytnuté.
 3. S výnimkou prípadu, kedy je poskytnutie informácií právne záväzné, nebude žiadna informácia, ktorá bola získaná niektorým orgánom v súlade s týmto memorandom, odovzdaná tretej strane bez predchádzajúcej konzultácie a súhlasu orgánu, ktorý informáciu poskytol. V prípade, že orgán, ktorý takúto informáciu získal, je podľa zákona povinný ju poskytnúť, tento orgán to bude konzultovať s orgánom, ktorý je pôvodcom informácie, pričom uvedie, ktorú informáciu je povinný poskytnúť, a ak sa to od neho bude žiadať zo strany pôvodcu informácie, vynaloží maximálne úsilie na udržanie utajenosti informácií v rozsahu povolenom jeho národnými zákonmi.

Všeobecné ustanovenia

 1. Na zvýšenie kvality spolupráce sa môžu predstavitelia orgánov schádzať na prediskutovanie otázok týkajúcich sa úverovej inštitúcie (úverových inštitúcií), ktorá má zahraničné subjekty v rámci svojej jurisdikcie (jurisdikcií). Počas týchto stretnutí budú tiež hodnotiť ich efektívnosť. Orgány zamýšľajú rozvíjať spoluprácu prostredníctvom informatívnych návštev a krátkych výmen pracovníkov na praktické školenia.
 2. Na účely tohto memoranda budú orgány používať zoznamy úverových inštitúcií s licenciou v rámci svojich jurisdikcií, ktoré sú zverejnené na ich príslušných internetových stránkach. Adresa internetovej stránky Centrálnej banky Cypru je www.centralbank.gov.cy. Internetová stránka Národnej banky Slovenska je www.nbs.sk. Orgány si navzájom budú na požiadanie poskytovať poradenskú službu v každej oblasti svojho systému predpisov a budú si navzájom oznamovať všetky významné zmeny bankových pravidiel a predpisov vo svojich jurisdikciách, najmä také zmeny, ktoré majú významný vplyv na činnosť zahraničných subjektov. Na umožnenie praktickej spolupráce si orgány do 20 dní od vstupu tohto memoranda do platnosti vymenia zoznamy kontaktných osôb oprávnených poskytovať a žiadať informácie v mene Centrálnej banky Cypru a v mene Národnej banky Slovenska podľa tohto memoranda. Zoznam bude obsahovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, funkciu, e-mailovú adresu, telefónne a telefaxové čísla oprávnených osôb.
 3. Memorandum o porozumení bude existovať, kým niektorá strana písomne neoznámi druhej strane želanie revidovať, zmeniť alebo vypovedať toto memorandum o porozumení. Každú z uvedených činností treba oznámiť jeden mesiac vopred.
 4. Spolupráca a pomoc podľa tohto memoranda o porozumení bude pokračovať do uplynutia 30 dní od termínu, v ktorom niektorý orgán dal písomnú výpoveď druhému orgánu o svojom úmysle nepokračovať v spolupráci a pomoci. Ak niektorý orgán dá takúto výpoveď, spolupráca a pomoc podľa tohto memoranda o porozumení bude pokračovať vzhľadom na všetky žiadosti o pomoc, ktoré boli podané predo dňom nadobudnutia účinnosti oznámenia, kým žiadajúci orgán nezruší dôvod, pre ktorý žiadal o pomoc.
 5. Táto dohoda je napísaná v anglickom jazyku v štyroch exemplároch, pričom všetky exempláre sú originálmi.

V mene Národnej banky
Slovenska

Marián Jusko
guvernér

Dátum: ……………………………

 

V mene Centrálnej banky
Cypru

Christodoulos Christodoulou
Guvernér

Dátum: ……………………………

PRÍLOHA A

ZHRNUTIE HLAVNÝCH FUNKCIÍ, KOMPETENCIÍ
A PREDMETOV ČINNOSTI ORGÁNOV

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Podľa zákona o Národnej banke Slovenska a zákona o bankách je Národná banka Slovenska zodpovedná za vykonávanie dohľadu nad bezpečným fungovaním bankových systémov a bánk, Fondu ochrany vkladov, ostatných subjektov a skupín subjektov, u ktorých sa to vyžaduje podľa zákona o bankách. Bankový dohľad sa vykonáva nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo ostatnými subjektami, ako aj nad konsolidovanými skupinami a subkonsolidovanými skupinami, ktorých členmi sú banky.

CENTRÁLNA BANKA CYPRU

Centrálna banka Cypru (CBC) bola založená v roku 1963. Hlavným cieľom CBC je podporovať menovú stabilitu a také úverové podmienky a podmienky platobnej bilancie, ktoré vedú k systematickému rozvoju hospodárstva Cyperskej republiky. Na dosiahnutie hlavného cieľa CBC vykonáva rôzne funkcie, okrem iného aj dohľad nad bankovým systémom a výkon legislatívy devízovej kontroly. Podľa ustanovení zákona o bankách z roku 1997 CBC udelila všetkým bankám na Cypre licenciu a vykonáva nad nimi dohľad prostredníctvom monitorovania na diaľku a dohliadkami na mieste.

Podľa zákona o medzinárodných systémoch kolektívneho investovania je CBC tiež orgánom regulácie a dohľadu pre Medzinárodné systémy kolektívneho investovania (ICIS), ich manažérov a správcov. ICIS sú systémy, ktorých jednotky (akcie a podiely) vlastnia osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Cyperskej republike.