en en

Memorandum o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen o ich spolupráci v oblasti bankového dohľadu

1. Národná banka Slovenska („NBS“) a nemecký Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen („BAK“), ďalej spoločne označované ako „orgány“, vyjadrujú svoju vôľu spolupracovať na základe vzájomnej dôvery a porozumenia a súhlasia, že vzájomnú spoluprácu v oblasti dohľadu nad bankami založia na zásadách a postupoch uvedených v tomto Memorande.

2. Podľa zákona o Národnej banke Slovenska a zákona o bankách, Národná banka Slovenska je zodpovedná za vykonávanie dohľadu nad bezpečným fungovaním bankového systému a bánk, Fondu ochrany vkladov a ďalších subjektov a skupín subjektov, ako to vyžaduje nový zákon o bankách. Bankový dohľad sa vykonáva nad jednotlivými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo inými subjektmi a tiež nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami, ktorých súčasťou sú banky.

3. Ako ústredný orgán podľa nemeckého zákona o bankách (BA) a ďalších osobitných zákonov, BAK, ktorý bol založený v r. 1962, je poverený dohľadom nad bankami v Nemecku. Ako (organizačne) nezávislý nadriadený federálny orgán v kompetencii Ministerstva financií, BAK predstavuje súčasť priamej federálnej administratívy. Pri výkone svojich zvrchovaných funkcií BAK úzko spolupracuje s Detsche Bundesbank, ktorá pomáha pri výkone dohľadu nad bankami a investičnými firmami. BAK a Deutsche Bundesbank sa ďalej spoločne označujú ako „nemecký bankový dohľad“.

Informácie týkajúce sa inštitúcií

4. Orgány majú v úmysle spolupracovať pri dohľade nad cezhraničnými inštitúciami bánk začlenenými do druhej krajiny a v rámci svojich príslušných jurisdikcií. Na účely tohto Memoranda pojem „cezhraničná inštitúcia“ znamená pobočka alebo priama alebo nepriama dcérska spoločnosť alebo zastúpenie banky v jurisdikcii orgánov v príslušnej druhej krajine. Rozsah spolupráce zahŕňa povoľovanie (udelenie i odobratie), ako aj trvalý dohľad nad cezhraničnými inštitúciami, či sú pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami. Orgány sa vzájomne informujú o cezhraničných inštitúciách v druhej krajine alebo z druhej krajiny na základe konkrétnej žiadosti v rozsahu povolenom zákonom. BAK, s ohľadom na domáce rozdelenie kompetencií a v súlade s ustanoveniami tejto deklarácie odovzdá Deutsche Bundesbank informácie, ktoré dostala NBS.

Povoľovanie

5. Ak banka so sídlom v jednej z týchto dvoch krajín podá orgánu druhej krajiny žiadosť o zriadenie pobočky, tento orgán má bez odkladu informovať orgán domácej krajiny. Ak je zo zákona stanovené, že orgán hostiteľskej krajiny musí pri povoľovacom konaní určiť primeranosť domáceho dohľadu, na vysporiadanie každej otázky v tomto ohľade bude kontaktovať orgán domácej krajiny.

6. Orgán domácej krajiny informuje orgán hostiteľskej krajiny o veľkosti vlastných zdrojov a o ukazovateli platobnej schopnosti materskej banky a či plne podlieha a je v súlade s domácimi bankovými predpismi a či sa vzhľadom na jej administratívnu štruktúru a vnútornú kontrolu očakáva, že bude cezhraničnú inštitúciu viesť riadnym a primeraným spôsobom. Orgán domácej krajiny oznámi orgánu hostiteľskej krajiny každú dostupnú informáciu, ktorá by mohla viesť k pochybnostiam týkajúcim sa spôsobilosti a vhodnosti potenciálnych manažérov cezhraničnej inštitúcie.

Spolupráca týkajúca sa vlastníckej kontroly

7. Orgány budú navzájom konzultovať pred udelením oprávnenia dcérskej spoločnosti banky povolenej v druhej krajine alebo pred posúdením nadobudnutia kvalifikovanej účasti podľa príslušného národného zákona v domácej banke prostredníctvom banky v jurisdikcii druhého orgánu.

Trvalý dohľad, nápravné kroky

8. NBS a nemecký bankový dohľad sa včas a v primeranom rozsahu navzájom informujú o každej udalosti, ktorá by mohla ohroziť stabilitu bánk, ktoré majú cezhraničné inštitúcie v druhej krajine. Rovnako si navzájom oznamujú správne pokuty, ktoré uložili, alebo všetky iné opatrenia, ktoré uskutočnili v takejto cezhraničnej inštitúcii ako hostiteľský dohľad alebo v materskej banke ako domáci dohľad, ak je táto informácia pre druhý orgán dôležitá.

9. NBS a nemecký bankový dohľad prerokúvajú každú významnú informáciu o bankách, ktoré majú cezhraničné inštitúcie v druhej krajine, ktorá by mohla byť podstatná pre druhý orgán. Podstatnými záležitosťami sú konkrétne: obavy týkajúce sa finančného zdravia inštitúcie (neplnenie kapitálovej primeranosti alebo iných finančných požiadaviek, výrazné straty, náhle zníženie ziskov alebo zhoršenie výnosnosti), obavy súvisiace s postupmi dodržiavania nariadení a kontrol, obavy vyplývajúce z dohliadok, pohovorov alebo hlásení inštitúcie o obozretnom podnikaní, a z komunikácie s inštitúciou alebo iným regulačným orgánom, obavy vyplývajúce z oneskorených alebo nepresných obozretných hlásení a obavy súvisiace s úpravou dohľadu v tretích krajinách.

10. Predstavitelia NBS a nemeckého bankového dohľadu sa podľa potreby zídu za účelom riešenia problémov dohľadu týkajúcich sa cezhraničnej inštitúcie v druhej krajine vždy, keď to ktorákoľvek strana bude považovať za potrebné.

11. Ak akákoľvek inštitúcia na Slovensku alebo v Nemecku požiada o bankové povolenie druhý orgán, NBS a BAK v rámci svojich možností prediskutujú každú takú významnú informáciu, ktorú majú k dispozícii a ktorá by sa mohla týkať druhého orgánu.

Finančná trestná činnosť

12. Orgány dohľadu budú úzko spolupracovať, ak identifikujú podozrenie z finančnej trestnej činnosti v dohliadaných inštitúciách. Na účely tejto zmluvy sa za finančnú trestnú činnosť považujú konkrétne: pranie špinavých peňazí a porušovanie zákonov o finančných trhoch. Zahŕňa to tiež vykonávanie nepovolených bankových činností. Orgány si vymieňajú informácie o finančných trestných činoch týkajúcich sa príslušných inštitúcií, ktoré vykonávajú cezhraničné aktivity v druhom štáte, alebo ktoré by mohli mať vplyv na druhý štát, v rozsahu povolenom ich zákonmi. Takúto informáciu môžu po predchádzajúcom súhlase získanom od druhého orgánu odovzdať na účely regulácie alebo právneho vymáhania iným orgánom v rámci národnej jurisdikcie.

Krízové situácie

13. Orgány dohľadu sa navzájom bezodkladne informujú, ak sa dozvedia o vznikajúcej kríze týkajúcej sa ktorejkoľvek dohliadanej inštitúcie, ktorá má cezhraničné inštitúcie v druhej krajine.

Sťažnosti klientov

14. Sťažnosti na inštitúcie by mal riešiť príslušný povoľovací orgán. Ak sa pri tom NBS alebo BAK dozvie o akejkoľvek informácii relevantnej pre druhý orgán dohľadu, NBS alebo BAK zabezpečí riadne odovzdanie takejto informácie.

15. V Nemecku BAK nemá právomoc zasahovať ako vyšetrovateľ, sprostredkovateľ, alebo arbiter v občianskoprávnych sporoch, keďže tieto záležitosti sú vo výlučnej jurisdikcii riadnych súdnych orgánov. Všetky podnety voči inštitúciam podané BAK budú preverované iba za účelom zistenia, či by sa mali prijať opatrenia dohľadu na základe toho, že žalované činnosti inštitúcie vykázali nedostatky týkajúce sa spôsobilosti a vhodnosti manažmentu, alebo dokonca predstavovali tendencie škodlivé pre sektor bankových a finančných služieb (porovn. časť 6 (2) a (3) BA).

V Slovenskej republike sa bankový dohľad nezaoberá spormi, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a ich klientami, preskúmanie ktorých alebo rozhodnutie o ktorých je v jurisdikcii súdov alebo iných orgánov v súlade s osobitnými predpismi (Občiansky súdny poriadok, zákon o rozhodcovskom konaní).

Dohliadka na mieste a audit

16. Orgány sa zhodujú, že spolupráca je užitočná najmä v rámci vzájomnej pomoci pri výkone dohliadky na mieste v cezhraničných inštitúciách. NBS umožní BAK alebo ním povereným audítorom vykonať dohliadky v pobočkách a priamych alebo nepriamych dcérskych spoločnostiach nemeckých bánk na Slovensku. Naopak, BAK umožní NBS vykonať dohliadky nemeckých pobočiek a priamych a nepriamych dcérskych spoločností bánk, ktoré majú oprávnenie pôsobiť na Slovensku.

17. Orgány sa budú vopred vzájomne informovať o každej dohliadke, poskytnú podrobnosti o menách inšpektorov, účele inšpekcie a predpokladanej dobe jej trvania. Orgány si vzájomne poskytnú možnosť sprevádzať každú takúto dohliadku na mieste vykonávanú samotnými orgánmi alebo audítormi splnomocnenými týmito orgánmi. Orgány sa budú vzájomne informovať o výsledkoch dohliadok, ak má orgán hostiteľskej krajiny záujem, v primeranom rozsahu a včas. Ak sa dohlidka vykonáva súčasne v materskej inštitúcii aj v jej cezhraničnej inštitúcii v druhej krajine, orgán domácej krajiny poskytne orgánu hostiteľskej krajiny súhrnnú správu o zisteniach, ktoré súvisia s cezhraničnou inštitúciou.

Služobné tajomstvo

18. Dodržiavanie povinnosti zachovávať služobné tajomstvo všetkými zamestnancami, ktorí dostávajú dôverné informácie od druhého orgánu v súvislosti s ich činnosťami, je nevyhnutnou podmienkou úspešnej spolupráce medzi orgánmi. Orgány súhlasia, že každá dôverná informácia poskytnutá v rámci tejto úpravy bude použitá výlučne na zákonné účely dohľadu. V rozsahu povolenom zákonom orgány zachovajú dôvernosť všetkých informácií, ktoré navzájom od seba získali v rámci tejto úpravy, a nezverejnia takéto informácie, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre výkon kompetencií dohľadu, bez predchádzajúceho súhlasu druhého orgánu. Ak orgány dostanú právne podloženú žiadosť o informácie pôvodne získané od druhého orgánu alebo získané počas dohliadky na mieste v jurisdikcii druhého orgánu, okamžite informujú druhý orgán o tejto žiadosti o informáciu a spolupracujú pri úsilí o zachovanie dôvernosti takejto informácie. BAK poskytne Deutsche Bundesbank informáciu, ktorú dostal z NBS, v takom rozsahu, ktorý je dôležitý pre chod Deutsche Bundesbank, ako je uvedené v časti 7 BA.

Technické úpravy

19. Na zvýšenie kvality spolupráce sa predstavitelia NBS a nemeckého bankového dohľadu budú pravidelne schádzať a diskutovať o otázkach týkajúcich sa bánk, ktoré majú cezhraničné inštitúcie v jurisdikcii týchto orgánov. Na týchto stretnutiach budú tiež skúmať efektívnosť týchto úprav. NBS a nemecký bankový dohľad budú rozvíjať svoju spoluprácu prostredníctvom informatívnych návštev a krátkych výmen pracovníkov formou stáží.

20. Orgány zabezpečia, aby si navzájom posielali príslušné zoznamy inštitúcií s povolením a oprávnením, ktoré udelili. Budú si na požiadanie navzájom poskytovať poradenstvo v každom aspekte svojich regulačných systémov a budú sa informovať o každej významnej zmene svojich domácich pravidiel a nariadení v rámci svojich jurisdikcií, najmä o takých zmenách, ktoré majú významný vzťah k činnosti cezhraničných inštitúcií. S cieľom uľahčiť praktickú spoluprácu, orgány si po uplynutí 20 dní odo dňa platnosti tejto dohody vymenia písomný zoznam obsahujúci kontaktné osoby určené na poskytovanie informácii (mená, funkcie, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu).

21. Toto Memorandum o porozumení ostáva v platnosti, kým ktorákoľvek strana písomne neoznámi druhej strane želanie revidovať, zmeniť alebo vypovedať toto Memorandum o porozumení. O každom takomto kroku sa podáva oznámenie jeden mesiac vopred.

22. Spolupráca a pomoc v súlade s týmto Memorandom o porozumení bude pokračovať do uplynutia 30 dní odo dňa, keď niektorý z orgánov písomne oznámil druhému orgánu svoj úmysel ukončiť spoluprácu a pomoc. Ak ktorýkoľvek z orgánov toto oznámi, spolupráca a pomoc podľa tohto Memoranda bude pokračovať so zreteľom na všetky žiadosti o pomoc, ktoré boli podané pred dňom nadobudnutia účinnosti oznámenia, kým žiadajúci orgán nezruší dôvod, pre ktorý žiadal o pomoc. V prípade ukončenia platnosti tohto Memoranda sa informácie, ktoré boli získané na základe tohto Memoranda o porozumení, budú naďalej pokladať za dôverné.

23. Táto dohoda je vyhotovená v anglickom jazyku v štyroch kópiách.

Podpísané: v Bonne 17. apríla 2002

Za Národnú banku Slovenska   Za Bundesaufsichtsamt
für das Kreditwesen, Nemecko
____________________________   ____________________________
Ivan Šramko
Viceguvernér NBS
  v zastúpení
Dr. Burkhard Lehmann
Viceprezident