en en

Secrètariat Gènèral de la Commission bancaire Service des études juridiques október 2002 Zmluva medzi Commission Bancaire Service a Národnou banku Slovenska o vzájomnej spolupráci a výmene informácií pri výkone bankového dohľadu vykonávaného na princípoch obozretného podnikania

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že viacero bánk a iných finančných organizácií zapísaných v obchodnom registri na Slovensku alebo vo Francúzsku má prevádzky v oboch jurisdikciách, Commission bancaire (ďalej len „CB“) a Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) sa týmto dohodli na ustanoveniach uvedených v tejto zmluve, aby uzavreli dohodu o zhromažďovaní a výmene informácií, najmä prostredníctvom dohliadok na mieste, ktorých cieľom je uľahčiť vykonávanie ich úloh, plniť najvyššie medzinárodné normy efektívneho bankového dohľadu a podporovať bezpečné a zdravé fungovanie bánk a iných finančných organizácií vo svojich jurisdikciách.
 2. Bazilejský výbor bankového dohľadu vydal Základné princípy efektívneho bankového dohľadu (ďalej len „základné princípy“), najmä základné princípy č. 23, 24 a 25, ktoré sa týkajú dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami.
 3. Celkovým cieľom tejto zmluvy je posilniť finančné systémy v jurisdikciách orgánov v súlade s vyššie uvedenými základnými princípmi, čo pomáha udržať stabilitu a dôveru v domáce a medzinárodné finančné systémy a znižuje akékoľvek riziko straty vkladateľov a veriteľov.

Článok I – Legislatíva a kompetentné orgány

 1. Príslušným francúzskym zákonom na účely tejto zmluvy je Code monétaire et financier (Code monétaire et financier, annexe ŕ l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000, ďalej len „menový a finančný kódex“) v znení neskorších úprav, najmä články L.613-13 a nasl.
 2. Príslušným slovenským zákonom na účely tejto zmluvy je zákon č. 483/2001 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 5. októbra 2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon o bankách“, a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. z 18. novembra 1992 o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o NBS“.
 3. Na základe Menového a finančného kódexu bola CB zverená úloha dohľadu nad úverovými inštitúciami, investičnými firmami (s výnimkou firiem zaoberajúcich sa portfóliovým manažmentom), účastníkmi regulovaných trhov, členmi clearingových inštitúcií a niektorými ďalšími finančnými podnikmi nachádzajúcimi sa v jurisdikcii Francúzskej republiky (ďalej „Francúzsko“) vrátane francúzskych zámorských teritórií. Vo Francúzsku Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI, Výbor pre úverové inštitúcie a investičné firmy) vydáva individuálne rozhodnutia a udeľuje povolenia a výnimky, okrem takých prípadov, ktoré sú v kompetencii CB. CECEI rozhoduje konkrétne o žiadostiach úverových inštitúcií a investičných firiem o udelenie licencie a o majetkovej účasti vo francúzskych úverových inštitúciách alebo investičných firmách. V súvislosti so záležitosťami, ktoré patria do jeho kompetencie, bude CECEI priamo v kontakte s NBS.
 4. Podľa zákona o bankách a zákona o NBS zodpovedá NBS za vykonávanie dohľadu nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad bankami, nad Fondom ochrany vkladov a nad ďalšími osobami a nad skupinami subjektov, v ktorých sa podľa zákona o bankách vyžaduje dohľad. Bankový dohľad sa vykonáva nad konsolidovanými skupinami a subkonsolidovanými skupinami, ktorých členmi sú banky.

Článok II – Definície

Na účely tejto zmluvy:

 1. „Orgán“ označuje CB alebo NBS.
 2. „Zákony“ znamenajú zákony uvedené v článku I, ods. 1 a 2.
 3. „Kontrolovaná inštitúcia“ označuje inštitúciu podliehajúcu dohľadu alebo kontrole CB podľa menového a finančného kódexu, ktorá dostala oprávnenie vo Francúzsku.
 4. „Kontrolovaný subjekt“ označuje inštitúciu podliehajúcu dohľadu alebo kontrole NBS podľa zákona o NBS alebo zákona o bankách, ktorá dostala na Slovensku bankové povolenie.
 5. „Pobočka“ označuje organizačnú jednotku ústredia kontrolovanej inštitúcie (kontrolovaného subjektu), zapísanej (zapísaného) v obchodnom registri vo Francúzsku (na Slovensku).
 6. „Dcérska spoločnosť“ označuje kontrolovaný subjekt (kontrolovanú inštitúciu), registrovaný (registrovanú) na Slovensku (vo Francúzsku), ktorý (ktorú) kontroluje ktorákoľvek kontrolovaná inštitúcia (kontrolovaný subjekt), registrovaná (registrovaný) vo Francúzsku (na Slovensku).
 7. „Cezhraničná inštitúcia“ znamená zariadenie pobočky alebo dcérskej spoločnosti kontrolovanej inštitúcie (kontrolovaného subjektu), registrovanej (registrovaného) vo Francúzsku (na Slovensku) s bankovou licenciou (povolením) na Slovensku (vo Francúzsku).
 8. „Domovský orgán“ znamená orgán nachádzajúci sa vo Francúzsku (na Slovensku), ktorý zodpovedá za dohľad na konsolidovanom základe nad kontrolovanou inštitúciou alebo kontrolovaným subjektom.
 9. „Hostiteľský orgán“ označuje orgán nachádzajúci sa na Slovensku (vo Francúzsku), kde má kontrolovaná inštitúcia alebo kontrolovaný subjekt pobočku, dcérsku spoločnosť, zastupiteľský úrad alebo pridruženú spoločnosť.
 10. „Pridružená spoločnosť“ označuje akúkoľvek právnickú osobu, ktorá patrí do tej istej skupiny ako kontrolovaný subjekt alebo kontrolovaná inštitúcia.

Článok III – Vzájomná pomoc pri výmene informácií o dohľade medzi orgánmi

 1. CB a NBS týmto uznávajú, že užšia spolupráca v priebehu procesu autorizácie cezhraničnej inštitúcie, ako aj výmena informácií na permanentnom základe by bola vzájomne výhodná pre orgány z dôvodu efektívneho konsolidovaného dohľadu nad kontrolovanými inštitúciami a kontrolovanými subjektami.
 2. Žiadosť o informácie podľa tohto článku sa bude podávať písomne a adresovať na príslušnú kontaktnú osobu (článok VI, odsek 12) orgánu, ktorý podáva informácie.

  V žiadosti bude uvedené nasledujúce:

  1. informácia, ktorú potrebuje žiadajúci orgán;
  2. všeobecný opis záležitosti, ktorá je predmetom žiadosti, a účel, na ktorý sa informácia požaduje; a
  3. požadovaný termín odpovede a v príslušných prípadoch jej naliehavosť.
 3. Orgán, ktorý dostane žiadosť, okamžite potvrdí prijatie poštou, faxom alebo e-mailom a pokiaľ možno špecifikuje predpokladaný termín poskytnutia písomnej odpovede.

Výmena informácií v priebehu procesu autorizácie

 1. Čo sa týka procesu autorizácie cezhraničnej inštitúcie, domovský orgán sa na požiadanie hostiteľského orgánu zaväzuje informovať hostiteľský orgán
  1. o akýchkoľvek podrobnostiach týkajúcich sa ktoréhokoľvek zariadenia kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu, ktoré sa nachádza v jurisdikcii domovského orgánu, najmä v súvislosti s jeho dodržiavaním zákonov, úrovňou administratívnej kontroly a schopnosťou zodpovedne riadiť cezhraničnú inštitúciu; a
  2. o akýchkoľvek aspektoch svojich zákonov v odpovedi na akúkoľvek žiadosť o informáciu.
 2. Orgány sa dohodli, bez obmedzenia práv vyplývajúcich z článku I.3, že keď kontrolovaná inštitúcia alebo kontrolovaný subjekt v jurisdikcii domovského orgánu navrhne založiť cezhraničnú inštitúciu, hostiteľský orgán sa pred udelením licencie (povolenia) bude snažiť získať stanovisko domovského orgánu (alebo získať vyhlásenie „bez námietok“).

Výmena informácií pre konsolidovaný dohľad na permanentnom základe

Výmena informácií by mala podporovať cieľ uľahčiť dohľad a plniť požiadavky efektívneho konsolidovaného dohľadu nad kontrolovanými inštitúciami a kontrolovanými subjektami fungujúcimi v oboch jurisdikciách.

 1. V súlade s odsekom 2 tohto článku, v prípade
  1. písomnej žiadosti CB ako domovského orgánu, ktorý je zodpovedný za vykonávanie konsolidovaného dohľadu nad ktoroukoľvek osobitnou kontrolovanou inštitúciou, NBS ako hostiteľský orgán poskytne všetky relevantné informácie týkajúce sa tejto kontrolovanej inštitúcie vrátane akejkoľvek kancelárie, pobočky, dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti nachádzajúcej sa v jurisdikcii hostiteľského orgánu;
  2. písomnej žiadosti NBS ako domovského orgánu, ktorý je zodpovedný za vykonávanie konsolidovaného dohľadu nad ktorýmkoľvek osobitným kontrolovaným subjektom, CB ako hostiteľský orgán poskytne všetky relevantné informácie týkajúce sa tohto kontrolovaného subjektu vrátane akejkoľvek kancelárie, pobočky, dcérskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti nachádzajúcej sa v jurisdikcii hostiteľského orgánu.
 2. Pri vybavovaní tejto žiadosti by hostiteľský orgán mal zakaždým brať do úvahy, že domovský orgán potrebuje dva základné druhy informácií: kvantitatívne a kvalitatívne.
 3. Domovský orgán môže teda vyžadovať kvantitatívne informácie vrátane:
  1. akýchkoľvek účtovných alebo finančných údajov súvisiacich s kontrolovanou inštitúciou alebo kontrolovaným subjektom;
  2. akýchkoľvek podrobností týkajúcich sa ukazovateľov kapitálovej primeranosti, veľkých rizík alebo úverových limitov (vrátane angažovanosti v rámci skupiny), financovania a koncentrácií vkladov.
 4. Domovský orgán môže žiadať aj informácie o kvalitatívnych aspektoch činnosti, ktorú vykonáva pobočka, dcérska spoločnosť alebo pridružená spoločnosť. Hostiteľský orgán môže v tomto zmysle poskytnúť nasledujúce informácie:
  1. akékoľvek údaje týkajúce sa schopnosti/kvalifikácie/bezúhonnosti riaditeľov a vyššieho manažmentu;
  2. o existencii metód kontroly rizika v kontrolovanej inštitúcii alebo kontrolovanom subjekte na globálnom/celosvetovom základe, ako aj o schopnosti riadiť cezhraničnú inštitúciu a efektívny miestny dohľad nad zahraničnými prevádzkami;
  3. o schopnosti kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu vykonávať kontroly vrátane vnútorných auditov a o dodržiavaní vnútorných kontrol; o kvalite aktív a úrovni koncentrácie; o monitorovaní likvidity inštitúcie a v príslušných prípadoch o špecifickom miestnom dohľade, ak majú zahraničné činnosti inštitúcie vysoko rizikový profil, alebo ak sa líšia od činností vykonávaných v domovskom štáte;
  4. o prevencii prania špinavých peňazí a o boji proti financovaniu terorizmu.
 5. Kedykoľvek je to potrebné, CB (NBS) zašle NBS (CB) informácie potrebné na výpočet poistného do Fondu ochrany vkladov (francúzsky garančný fond vkladov).

Výmena doplnkových informácií z iniciatívy domovského alebo hostiteľského orgánu

 1. Bez porušenia postupov stanovených vo vyššie uvedenom odseku sa každý orgán bude maximálne snažiť informovať druhý orgán a konzultovať s ním, ak sa dozvie akúkoľvek informáciu, ktorá podľa jeho názoru môže zakladať závažnú obavu dohľadu, ktorá by z hľadiska opatrnosti mohla závažným a negatívnym spôsobom ovplyvniť situáciu kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu druhého orgánu.
 2. Na účely odseku 11 vyššie, CB poskytne NBS akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa akejkoľvek závažnej obavy dohľadu, ktoré môže mať
  1. ako hostiteľský orgán v súvislosti s ktoroukoľvek z pobočiek alebo dcérskych spoločností slovenského kontrolovaného subjektu vo Francúzsku; a
  2. ako domovský orgán v súvislosti s ktoroukoľvek francúzskou kontrolovanou inštitúciou, ktorá má dcérsku spoločnosť alebo pobočku na Slovensku.
 3. Na účely odseku 11 vyššie, NBS poskytne CB akékoľvek relevantné informácie týkajúce sa akejkoľvek závažnej obavy dohľadu, ktoré môže mať
  1. ako hostiteľský orgán v súvislosti s ktoroukoľvek z pobočiek alebo dcérskych spoločností francúzskej kontrolovanej inštitúcie na Slovensku; a
  2. ako domovský orgán v súvislosti s ktorýmkoľvek slovenským kontrolovaným subjektom, ktorý má dcérsku spoločnosť alebo pobočku vo Francúzsku.
 4. Pri posudzovaní povinnosti poskytovať informácie týkajúce sa kontrolovaných inštitúcií alebo kontrolovaných subjektov v súlade s vyššie uvedenými odsekmi bude hostiteľský orgán brať do úvahy všetky relevantné faktory vrátane:
  1. toho, či sa činnosti pobočky alebo dcérskej spoločnosti vykonávajú spôsobom, ktorý je bezpečný a zdravý;
  2. či pobočka alebo dcérska spoločnosť dodržiava príslušné zákony; akýchkoľvek sankcií prijatých hostiteľským orgánom (nie inými orgánmi), či už tieto sankcie podliehajú alebo nepodliehajú odvolaniu (nielen dôkazu závažného porušenia zákona); vymáhania pohľadávok od pobočky alebo dcérskej spoločnosti (napr. pri omeškaní platby pravidelného príspevku do systémov ochrany vkladov alebo podobných mechanizmov, ktoré chránia vkladateľov alebo investorov);
  3. akéhokoľvek prevodu kvalifikovanej účasti v jestvujúcej kontrolovanej inštitúcii alebo v kontrolovanom subjekte na ďalšiu stranu. Kvalifikovaná účasť znamená podľa definície v zákone o bankách priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 5 percent na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích práv v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu.
 5. Skôr než jeden orgán prijme následné opatrenie len na základe informácie, ktorú dostal od druhého orgánu, bude sa snažiť tento orgán konzultovať.

Naliehavé alebo krízové situácie

 1. Každý orgán uznáva mimoriadny význam úplnej a otvorenej spolupráce v prípade závažnej obavy dohľadu, ktorá môže vyústiť do krízovej situácie.
 2. Okrem postupov určených vo vyššie uvedených odsekoch sa v prípade existencie závažnej obavy dohľadu podľa názoru dotknutého orgánu bude CB snažiť informovať NBS a NBS sa bude snažiť informovať CB ešte pred prijatím príslušného opatrenia vedúceho k náprave situácie, ktorá vzbudzuje závažné obavy.
 3. V prípade potreby urýchleného opatrenia môžu byť žiadosti o informácie podľa odseku 2 iniciované v akejkoľvek forme vrátane ústnej, ale následne budú potvrdené písomne. Orgány sa za týchto okolností budú snažiť poskytnúť informácie čo možno najrýchlejšie.

Článok IV – Dohliadky na mieste v hostiteľskom štáte

 1. NBS (CB) ako hostiteľský orgán umožní CB (NBS) vykonať dohliadku na mieste ktorejkoľvek pobočky alebo dcérskej spoločnosti kontrolovanej inštitúcie (kontrolovaného subjektu) v rámci svojej jurisdikcie po splnení nasledujúcich formalít:
  1. pred predpokladaným dátumom návštevy domovský orgán oznámi príslušnej kontaktnej osobe v NBS (CB) predovšetkým účel dohliadky, jej predpokladané trvanie, inštitúciu (inštitúcie), kde sa dohliadka vykoná, a údaje o osobách, ktoré kontrolu vykonajú;
  2. návšteva nebude odmietnutá za podmienok uvedených v článku VI, odsek 5 nižšie
 2. Za predpokladu, že žiadosť o dohliadku na mieste v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami nebude odmietnutá, domovský orgán môže na Slovensku (vo Francúzsku) vykonať dohliadku. Hostiteľský orgán dohľadu má právo vyslať svojich zástupcov ako sprievod na akúkoľvek takúto dohliadku na mieste. Secrétaire Général CB a vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu NBS vymenujú jedného alebo viacerých zástupcov, ktorí budú sprevádzať zástupcov domovského orgánu na ich dohliadke.
 3. V priebehu takejto dohliadky by osoby, ktoré sa zúčastňujú na dohľade alebo riadení kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu, alebo ktoré táto inštitúcia alebo subjekt zamestnáva, mali plniť požiadavky zástupcov domovského orgánu a ako dôvod pre neposkytnutie informácií nemôžu presadzovať povinnosť mlčanlivosti alebo profesionálneho tajomstva.
 4. Hostiteľský orgán sa bude snažiť využiť svoje zákonné právomoci, aby zabezpečil splnenie žiadostí o informácie, ktoré predložil domovský orgán podľa tejto zmluvy.
 5. Správa z dohliadky sa bude predkladať hostiteľskému orgánu na informáciu. Informácia o výsledkoch dohliadky sa môže stať základom pre ďalšie opatrenie vrátane disciplinárneho konania, ktoré prijme orgán, ktorý inicioval žiadosť o dohliadku na mieste. Toto nemôže ovplyvniť právo NBS (CB) iniciovať na základe správy z dohliadky samostatnú žalobu za údajné porušenie slovenských (francúzskych) zákonov.
 6. Uloženie sankcie na pobočku alebo dcérsku spoločnosť kontrolovanej inštitúcie (kontrolovaného subjektu) vo Francúzsku (na Slovensku) môže nariadiť len CB (NBS).

Článok V – Dôvernosť informácií, ktoré si vymieňajú orgány/služobné tajomstvo

 1. Správy z dohliadky zostávajú vo vlastníctve orgánu, ktorý tento dokument poskytol.
 2. Orgány sa domnievajú, že akákoľvek informácia získaná v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy by mala zostať dôverná s výnimkou informácií na účely stanovené v odseku nižšie. V tomto zmysle sa uznáva, že členovia a zamestnanci orgánov sú viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o získaných informáciách v priebehu vykonávania svojich povinností. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nebude zakladať právo na strane žiadnej osoby, subjektu alebo orgánu štátnej správy, ktorý nie je orgánom podľa tejto zmluvy, priamo alebo nepriamo získavať akékoľvek informácie, alebo napadnúť vykonanie žiadosti o informácie podľa tejto zmluvy.
 3. Orgán, ktorý podáva žiadosť, môže informácie, ktoré dostal podľa tejto zmluvy, použiť výlučne len
  1. na účely uvedené v žiadosti vrátane zabezpečenia dodržiavania alebo presadzovania akýchkoľvek zákonov a predpisov uvedených v takejto žiadosti; alebo
  2. na účely všeobecného použitia uvedeného v žiadosti vrátane vedenia občianskeho alebo správneho súdneho konania, pomoci pri konaní, ktorého účelom je začatie následného trestného konania, alebo vedenia akéhokoľvek vyšetrovania súvisiaceho s akýmkoľvek všeobecným obvinením vzťahujúcim sa na porušenie ustanovenia, ktoré je uvedené v žiadosti.
 4. V prípade žiadosti vydanej kompetentnou úradnou osobou v priebehu konania v trestnej veci alebo zrušenia kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu, aby jeden orgán poskytol informáciu, ktorá pochádza od druhého orgánu, orgán, ktorému bola žiadosť adresovaná, bude o tejto žiadosti písomne informovať orgán, od ktorého informácia pochádza, a bude sa snažiť do rozsahu povoleného zákonmi orgánu, ktorému bola adresovaná žiadosť, získať pred poskytnutím tejto informácie predchádzajúci písomný súhlas.
  Ak je orgán nútený vypovedať v parlamentnom vyšetrovaní a prezradiť dôvernú informáciu, ktorú dostal od druhého orgánu, pred prezradením tejto dôvernej informácie bude s týmto druhým orgánom konzultovať. Orgán, ktorý je nútený vypovedať, bude informovať orgán, ktorý informáciu žiadal, ak orgán, od ktorého informácia pochádza, nesúhlasí s odovzdaním tejto informácie a vynútené prezradenie by mohlo negatívne ovplyvniť budúcu výmenu dôverných informácií medzi zahraničnými orgánmi dohľadu. Bude žiadať, aby žiadajúci orgán zachoval informáciu v tajnosti.
  V ktoromkoľvek inom prípade žiadosti o poskytnutie informácie, ktorá pochádza od druhého orgánu, najmä ak sa informácia vzťahuje na určitého klienta kontrolovanej inštitúcie alebo kontrolovaného subjektu, orgán, ktorému bola žiadosť adresovaná, sa do rozsahu povoleného zákonmi orgánu, od ktorého informácia pochádza, bude pred poskytnutím tejto informácie snažiť získať a dostať predchádzajúci písomný súhlas.
 5. V prípade porušenia podmienok uvedených v článku V odsek 4 vyššie jedným orgánom môže druhý orgán pozastaviť výkon spolupráce podľa tejto zmluvy s okamžitým účinkom. Takéto pozastavenie nebude mať vplyv ani na povinnosť mlčanlivosti, ani na obsah článku VI odsek 10 tejto zmluvy.
 6. Každý orgán bude zachovávať mlčanlivosť o žiadostiach, ktoré boli predložené v rámci tejto zmluvy, o obsahu týchto žiadostí a o akýchkoľvek záležitostiach, ktoré vznikli v priebehu plnenia tejto zmluvy vrátane konzultácií medzi orgánmi.

Článok VI – Všeobecné ustanovenia

 1. Nič v tejto zmluve nebude ovplyvňovať kompetencie NBS podľa slovenského práva a praxe dohľadu, ani nahradzovať, meniť alebo zakladať nejakú dohodu medzi NBS a inými subjektami o výmene informácií.

  Nič v tejto zmluve nebude ovplyvňovať kompetencie CB podľa francúzskeho práva alebo práva Európskeho spoločenstva a praxe dohľadu, ani nahradzovať, meniť alebo zakladať nejakú dohodu medzi CB a inými subjektami o výmene informácií.

Vzájomná informovanosť o zákonoch a predpisoch

 1. Orgány si vymenili dokumenty, ktoré druhú stranu informujú o zákonoch (vrátane predpisov a postupov v príslušných prípadoch), ktorými sa riadia kontrolované inštitúcie a kontrolované subjekty vo svojich príslušných jurisdikciách.
 2. Orgány vyhlasujú, že jeden druhého informovali o zákonoch, predpisoch a postupoch, ktorými sa riadi mlčanlivosť o informáciách vymieňaných podľa tejto zmluvy.
 3. Orgány potvrdzujú, že táto zmluva bola vyhotovená v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými vo Francúzsku a na Slovensku a je založená na urobených vyhláseniach a podporných materiáloch, ktoré si orgány vymenili.

Nemožnosť poskytnutia informácie alebo pomoci

 1. Orgány chápu, že poskytnutie informácie alebo pomoci orgánu musí druhý orgán odmietnuť, ak by výsledkom splnenia žiadosti bolo narušenie suverenity, bezpečnosti, základných hospodárskych záujmov, alebo verejného poriadku, alebo ak by pre tie isté skutočnosti bolo iniciované trestné konanie proti tým istým osobám, alebo ak by konečné rozhodnutie uložiť sankciu bolo namierené proti týmto osobám za tie isté skutočnosti. Túto povinnosť nebude ovplyvňovať nič v tejto dohode.

Plnenie zmluvy

 1. Táto zmluva vstúpi do platnosti v deň jej podpisu orgánmi.
 2. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať vzájomnou písomnou dohodou orgánov.
 3. Secrétaire Général CB a vrchný riaditeľ úseku bankového dohľadu NBS môžu vydať praktické pokyny k spôsobu spolupráce medzi orgánmi.
 4. Orgány budú navzájom konzultovať v prípade akýchkoľvek zmien v ich príslušných zákonoch, alebo v prípade akéhokoľvek problému, ktorý môže vyvolať potrebu zmeniť a doplniť alebo interpretovať túto zmluvu.
 5. Zmluva zostane v platnosti na neurčité obdobie od nižšie uvedeného dátumu vstupu do platnosti. Ak sa niektorý orgán domnieva, že nemôže ďalej spolupracovať podľa ustanovení tejto zmluvy, čo možno najskôr to písomne oznámi druhému orgánu. V žiadnom prípade nezaniká povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s akýmikoľvek poskytnutými informáciami uvedená v článku V tejto zmluvy.
 6. Zástupcovia CB a NBS sa budú pravidelne stretávať, aby prerokovali vývoj dohľadu nad kontrolovanými inštitúciami a/alebo kontrolovanými subjektami, ktoré majú zariadenia na Slovensku a vo Francúzsku. Každá strana vyvinie okamžite maximálne úsilie, aby podporila trvalý a neformálny kontakt medzi svojimi príslušnými pracovníkmi, predovšetkým aby druhému orgánu poskytla informácie o zákonných alebo regulačných ustanoveniach týkajúcich sa kontrolovaných inštitúcií a kontrolovaných subjektov. NBS a CB majú v úmysle podporovať túto spoluprácu návštevami za účelom informovanosti a krátkodobými výmennými študijnými pobytmi pracovníkov bankového dohľadu.
 7. NBS a CB si vymenia zoznamy kontaktných osôb oprávnených žiadať a poskytovať informácie v mene NBS a v mene CB podľa tejto zmluvy. Zoznam bude obsahovať nasledujúce kontaktné údaje: meno a priezvisko, postavenie (funkciu), e-mailovú adresu a telefónne a faxové čísla oprávnených osôb. Iné osoby než osoby určené spôsobom uvedeným v predchádzajúcich ustanoveniach môžu v mene NBS a CB žiadať a poskytovať informácie všeobecného charakteru, alebo informácie, ktoré boli oficiálne odtajnené. NBS a CB sa budú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách v zozname oprávnených osôb bez zbytočného odkladu.
 8. Pôvodné znenie tejto zmluvy má verzie vo francúzskom, slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sú rovnocenné. V prípade akejkoľvek pochybnosti vo výklade tejto zmluvy z dôvodu rozdielov medzi verziami v jednotlivých jazykoch, spornou záležitosťou sa bude zaoberať NBS a CB takým spôsobom, aby sa naplnili princípy a ciele, na ktorých je založená táto zmluva.

NA DÔKAZ VYŠŠIE UVEDENÉHO túto zmluvu podpísali riadne oprávnené osoby.

Vyhotovené v ________________ v 6 rovnopisoch dňa ________________ 2002 vo francúzštine, slovenčine a angličtine a v ________________ dňa ________________ 2002.

Za Národnú banku Slovenska
Marián Jusko
guvernér
Národnej banky Slovenska

………………………………………………..

 

Za Commission bancaire
Jean-Claude Trichet
Gouverneur de la Banque de France,
Président de la Commission bancaire

………………………………………………….