en en

Devízová oblasť

  • Opatrenie NBS č. 233/1993 Z. z. o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách
  • Opatrenie NBS č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami
  • Opatrenie NBS č. 7/2013 o zrušení opatrenia NBS č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Opatrenie NBS č. 3/2014, ktorým sa zrušuje opatrenie NBS č. 1/2000 (oznámenie č. 9/2000 Z. z.), ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 52/2014 Z. z.)
  • Opatrenie NBS č. 280/2018 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona