en en

Oblasť dôchodkového sporenia

 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 154/2012 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
 • Opatrenie NBS č. 162/2012 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Opatrenie NBS č. 163/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie nepravdivou alebo zavádzajúcou informáciou, službou alebo plnením, ktoré nesúvisia so starobným dôchodkovým sporením
 • Opatrenie NBS č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde v znení opatrenia NBS č. 38/2013 Z. z.
 • Opatrenie NBS č. 6/2013 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení
 • Opatrenie NBS č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (oznámenie č. 111/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 4/2021
 • Opatrenie NBS č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 112/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 6/2021
 • Opatrenie NBS č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať (oznámenie č. 236/2014 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 30/2015 o  poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
 • Opatrenie NBS č. 31/2015 o  poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
 • Opatrenie NBS č. 32/2015 o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu
 • Opatrenie NBS č. 436/2015 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a  o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom
 • Opatrenie NBS č. 441/2015 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Opatrenie NBS č. 2/2016 o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
 • Opatrenie NBS č. 3/2016 o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 • Opatrenie NBS č. 229/2016 Z. z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
 • Opatrenie NBS č. 1/2017 o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
 • Opatrenie NBS č. 2/2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií NBS a európskym orgánom dohľadu
 • Opatrenie NBS č. 2/2024 o  ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 • Opatrenie NBS č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu