en en

Oblasť platobného styku

  • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
  • Opatrenie NBS č. 6/2013 o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás
  • Rozhodnutie NBS č. 3/2008 o podmienkach na vedenie účtov v eurách pre zahraničné banky, finančné inštitúcie a inštitúcie Európskej únie v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie NBS č. 9/2009, ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov NBS za služby v oblasti hotovostného peňažného obehu pre klientov bez písomného zmluvného vzťahu s NBS
  • Rozhodnutie NBS č. 7/2012 o pravidlách platobného systému SIPS v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie NBS č. 9/2013 o podmienkach na vykonávanie hotovostných operácií bánk v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie NBS č. 10/2013 o obchodných podmienkach na poskytovanie platobných služieb a na vedenie vkladových účtov pre právnické osoby v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie NBS č. 1/2014 o obchodných podmienkach na vykonávanie platobných operácií pre Štátnu pokladnicu v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie NBS č. 10/2022 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET-SK) v znení neskorších predpisov