en en

Oblasť bankovníctva

 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov a bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 632/2005 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 10/2021 (oznámenie č. 313/2021 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 18/2014 o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond alebo podfond na štatistické účely (oznámenie č. 247/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 22/2015 (oznámenie č. 35/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 19/2014 o predkladaní výkazu faktoringovou spoločnosťou, spoločnosťou splátkového financovania alebo lízingovou spoločnosťou na štatistické účely (oznámenie č. 248/2014 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 23/2015 (oznámenie č. 34/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 17/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu podľa zákona o bankách
 • Opatrenie NBS č. 19/2015 o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky
 • Opatrenie NBS č. 5/2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti
 • Opatrenie NBS č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 4/2017 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
 • Opatrenie NBS č. 5/2017 o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
 • Opatrenie NBS č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 14/2017 o predkladaní výkazov veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery na účely vykonávania dohľadu
 • Opatrenie NBS č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu v znení opatrenia NBS č. 4/2019
 • Opatrenie NBS č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
 • Opatrenie NBS č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk v znení opatrenia NBS č. 9/2021 (oznámenie č. 312/2021 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 298/2018 Z. z.) v znení opatrenia č. 4/2024 (oznámenie č. 156/2024 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
 • Opatrenie NBS č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov (oznámenie č. 326/2018 Z. z.) v znení opatrenia NBS č. 5/2023 (oznámenie č. 421/2023 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 4/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre úvery na bývanie
 • Opatrenie NBS č. 5/2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výpočte ročnej percentuálnej miery nákladov pre spotrebiteľské úvery
 • Opatrenie NBS č. 7/2021 o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, pobočkou zahraničnej platobnej inštitúcie, inštitúciou elektronických peňazí alebo pobočkou zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí na štatistické účely
 • Opatrenie NBS č. 8/2021 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi alebo pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely v znení opatrenia NBS č. 12/2023 (oznámenie č. 503/2023 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 12/2021 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou alebo doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
 • Opatrenie NBS č. 1/2023, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 27/2023 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 7/2023 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí, pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, poskytovateľmi platobných služieb v obmedzenom rozsahu a bankami (oznámenie č. 484/2023 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 9/2023 o registri bankových úverov a záruk
 • Opatrenie NBS č. 10/2023 o predkladaní hlásení z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
 • Rozhodnutie NBS č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v  znení neskorších predpisov
 • Rozhodnutie NBS č. 5/2019, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok registra bankových úverov a záruk
 • Rozhodnutie NBS č. 5/2022 o určení lokálne systémovo významných bánk
 • Rozhodnutie NBS č. 6/2022 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII
 • Rozhodnutie NBS č. 5/2023 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII