en en

Oblasť poisťovníctva

 • Vyhláška č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 569/2004 Z. z.
 • Vyhláška NBS č. 221/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
 • Opatrenie NBS č. 5/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 77 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 132/2015 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a  pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní v znení opatrenia NBS č. 8/2022
 • Opatrenie NBS č. 8/2015, ktorým sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a na udelenie povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti pre subjekty, na ktoré sa nebude uplatňovať osobitný režim (oznámenie č. 197/2015 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 10/2015 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve (oznámenie č. 255/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 11/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim (oznámenie č. 256/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 12/2015, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim (oznámenie č. 257/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 15/2015 o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov a nehnuteľností, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim (oznámenie č. 305/2015 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 16/2015 o predkladaní výkazov a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (oznámenie č. 32/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 25/2015 o maximálnej výške technickej úrokovej miery (oznámenie č. 31/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 35/2015, o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti pre poisťovne, na ktoré sa bude uplatňovať osobitný režim (oznámenie č. 68/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie NBS č. 36/2015, o predkladaní výkazov a hlásení poisťovňou, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (oznámenie č. 67/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim, alebo zaisťovňou v (oznámenie č. 87/2016 Z. z.) znení opatrenia NBS č. 2/2022 (oznámenie č. 139/2022 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 4/2016 o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (oznámenie č. 267/2016 Z. z.)
 • Opatrenie NBS č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (oznámenie č. 390/2018 Z. z.) v znení opatrenia NBS  č. 3/2023
 • Opatrenie NBS č. 1/2022 o predkladaní výkazov pobočkou zahraničnej poisťovne a pobočkou zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 138/2022 Z. z.)