en en

Operácie na voľnom trhu

Menová politika, Operácie na voľnom trhu

Operácie na voľnom trhu zohrávajú dôležitú úlohu v menovej politike Eurosystému pri usmerňovaní úrokových sadzieb, riadení likvidity na trhu a signalizovaní zámeru menovej politiky. Operácie na voľnom trhu iniciuje ECB, ktorá tiež rozhoduje o type obchodu, ktorý sa má použiť, ako aj o podmienkach na jeho vykonanie. Zo širšej štruktúry dostupných nástrojov sú v súčasnosti využívané reverzné a priame obchody. V jednotlivých jurisdikciách ich vykonávajú národné centrálne banky. Na Slovensku ich v rámci tendrových operácií s domácimi protistranami a v rámci nákupných programov so širším okruhom protistrán uskutočňuje Národná banka Slovenska.

Likvidita pridelená protistranám sa v tendrových operáciách poskytuje výlučne oproti akceptovateľnej zábezpeke – kolaterálu. S ohľadom na podmienky na medzibankovom trhu v roku 2008 Eurosystém zmenil postup v operáciách tak, že v tendroch akceptuje celú dopytovanú sumu za pevnú sadzbu (tzv. fixed-rate full allotment). Zároveň rozšíril škálu splatností tendrových menovopolitických operácií.

Štandardné menovopolitické operácie

Hlavné refinančné operácie

(Main refinancing operations – MRO) sú pravidelné refinančné reverzné obchody, ktoré sa uskutočňujú týždenne a obvykle so splatnosťou jedného týždňa. Tieto operácie sa realizujú decentralizovane prostredníctvom NCB formou štandardných tendrov a v súlade s indikatívnym kalendárom pre pravidelne vykonávané operácie Eurosystému formou tendra. Hlavné refinančné operácie sú definované ako kľúčový nástroj pri dosahovaní cieľov Eurosystému a zvyčajne poskytujú podstatnú časť refinančných zdrojov finančnému sektoru.

Dlhodobejšie refinančné operácie

(Longer-term refinancing operations – LTRO) sú refinančné reverzné obchody, ktoré sa uskutočňujú mesačne a zvyčajne so splatnosťou troch mesiacov. Eurosystém môže vykonávať na nepravidelnej báze aj dlhodobejšie refinančné operácie so splatnosťou inou než sú tri mesiace. Dlhodobejšie refinančné operácie sa zameriavajú na to, aby poskytovali menovopolitickým protistranám dodatočné refinancovanie na dlhšie obdobie než pri hlavných refinančných operáciách a realizujú ich NCB formou štandardných tendrov.

Neštandardné menovopolitické operácie

Cielené a necielené refinančné operácie

TLTRO III

(Targeted longer-term refinancing operations) Okrem štandardných pravidelných tendrových operácií zaviedol Eurosystém tri série cielených dlhodobejších refinančných operácií so splatnosťou do 4 rokov, ktoré spolu so štandardnými operáciami slúžia na poskytovanie dostatočnej likvidity bankovému sektoru eurozóny. Predovšetkým tretia séria cielených dlhodobejších refinančných operácií je pre banky atraktívnym zdrojom financovania, čo prispieva k poskytovaniu bankových úverov podnikom a domácnostiam.

Tretia séria TLTRO pozostáva z desiatich cielených dlhodobejších refinančných operácií, z ktorých každá má splatnosť tri roky. Prvá operácia sa konala v septembri 2019, a nasledovné sa konajú v štvrťročnej frekvencii. Úrokové podmienky, za ktoré môžu menovopolitické protistrany získať prostriedky v týchto operáciách môžu byť až na úrovni 50 bázických bodov pod priemernou úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, a to počas obdobia od 24. júna 2020 do 23. júna 2022, a počas zvyšného obdobia trvania operácie na úrovni priemernej úrokovej sadzby pre jednodňové sterilizačné operácie.

Pandemické núdzové dlhodobejšie refinančné operácie

(PELTRO – Pandemic Emergency Longer-term Refinancing Operations) Na podporu stavu likvidity vo finančnom systéme eurozóny a naďalej plynulého fungovania peňažných trhov prostredníctvom účinného likviditného zabezpečovacieho mechanizmu Eurosystém uskutočňuje sériu necielených núdzových pandemických dlhodobejších refinančných operácií. Séria PELTRO pozostáva z 11 dodatočných refinančných operácií, ktoré sa začali v máji 2020, a nasledovné sa konajú v štvrťročnej frekvencii. Prebiehajú formou tendrov s pevnou úrokovou sadzbou a neobmedzeným objemom pridelených finančných prostriedkov, s úrokovou sadzbou na úrovni 25 bázických bodov pod priemernou sadzbou hlavných refinančných operácií počas doby splatnosti jednotlivých operácií PELTRO.

Tendrové operácie v iných menách

Tendre v USD

Eurosystém poskytuje menovopolitickým protistranám likviditu v amerických dolároch, a to prostredníctvom operácií so splatnosťou jeden týždeň, ktoré sa konajú formou rýchlych tendrov za pevnú sadzbu s plným pridelením.

Menová politika, Operácie na voľnom trhu

Nákupné programy

Program nákupu aktív

Program nákupu aktív (Asset Purchase Programme – APP) je súčasťou neštandardných menovopolitických opatrení, ktoré sa uplatňujú od polovice roka 2014. Ich cieľom je podpora menovopolitického transmisného mechanizmu a poskytovanie dodatočnej menovopolitickej akomodácie na zabezpečenie cenovej stability. ECB spolu s národnými centrálnymi bankami uskutočňujú nákupy akceptovateľných cenných papierov od menovopolitických protistrán prostredníctvom individuálnych obchodov. O sume mesačných nákupov rozhoduje Rada guvernérov ECB.

Program nákupu aktív pozostáva z niekoľkých pod-programov, podľa nakupovaného druhu cenného papiera:

Pandemický núdzový program nákupu aktív

Pandemický núdzový program nákupu aktív (Pandemic emergency purchase programme – PEPP) je súčasťou pandemických neštandardných menovopolitických opatrení, ktorý sa uplatňuje od marca 2020. Cieľom programu je čeliť rizikám menovopolitického transmisného mechanizmu a ekonomického vývoja, ktoré boli vyvolané pandémiou koronavírusu.

V programe PEPP sú akceptovateľné všetky kategórie cenných papierov, ktoré sú akceptovateľné v Programe nákupu aktív (APP).

Menová politika, Operácie na voľnom trhu