en en

Automatické operácie

Automatické operácie slúžia na dodávanie a sťahovanie jednodňovej likvidity, signalizovanie zámerov menovej politiky a vytváranie pásma pre jednodňové úrokové sadzby medzibankového peňažného trhu. Zmluvné strany využívajú automatické operácie na základe vlastnej iniciatívy. Automatické operácie sa realizujú decentralizovaným spôsobom prostredníctvom NCB.

(1) Zmluvné strany môžu využívať jednodňové refinančné operácie (marginal lending facility – MLF) na získanie jednodňovej likvidity od NCB oproti zábezpeke. Zvyčajne prístup zmluvných strán k týmto operáciám nie je limitovaný, okrem požiadavky predložiť dostatok zábezpeky. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie obvykle tvorí hornú hranicu jednodňovej úrokovej sadzby medzibankového peňažného trhu

(2) Zmluvné strany môžu na uloženie nadbytočnej likvidity využívať jednodňové sterilizačné operácie (deposit facility – DF) v NCB. Zvyčajne nie je prístup zmluvných strán k týmto operáciám limitovaný. Úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné operácie obvykle tvorí dolnú hranicu jednodňovej úrokovej sadzby medzibankovéhopeňažného trhu.