en en

Vysvetlivky k Číselníku CPS

Z Zmena – indikácia zmeny v údajoch vo vzťahu k predchádzajúcej verzii Číselníka CPS. + novo doplnený poskytovateľ platobných služieb alebo zmena údajov doterajšieho poskytovateľa platobných služieb.
Kód platobného styku Číselný kód poskytovateľa platobných služieb pridelený Českou národní bankou v súlade s § 6 vyhlášky č. 169/2011 Sb., o pravidlách tvorby čísla účtu v platobnom styku. Kód sa používa pri tvorbe čísla účtu v národnom formáte a vo formáte IBAN a slúži k jednoznačnej identifikácii účtu. Kód sa ďalej používa pri uskutočňovaní tuzemských medzibankových platieb.
Poskytovateľ platobných služieb Obchodná firma alebo názov poskytovateľa platobných služieb.
BIC kód (SWIFT) BIC (Bank Identifier Code) – swiftova adresa poskytovateľa platobných služieb – kód pridelený poskytovateľovi platobných služieb spoločnosťou SWIFT (v systéme CERTIS nie je využívaný). Spolu s číslom účtu vo formáte IBAN sklúži BIC kód k smerovaniu platieb zo zahraničia v prospech účtov vedených u daného poskytovateľa.
Systém CERTIS Informácia o účasti v systéme CERTIS (http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/certis/): A  subjekt je priamym účastníkom systému CERTIS – subjekt nie je účastníkom systému CERTIS.

ČNB vydáva a uverejňuje Číselník ČKPS podle Pravidiel pre vydávanie a správu číselníka kódov platobného styku v Českej republike (ČKPS).