en en

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov pre klientov - spotrebiteľov

Spory, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb, má klient možnosť riešiť mimosúdnou cestou prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby klienta podľa osobitných predpisov.1)

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, je zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

______________________________________________________________________________________

1) Napríklad § 90 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.