en en

Informácie o možnosti rozhodcovského riešenia sporov pre klientov, ktorí nie sú spotrebitelia

Spory, ktoré súvisia s poskytovaním platobných služieb, má klient možnosť riešiť prostredníctvom rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov podľa osobitných predpisov.1)

Zoznam stálych rozhodcovských súdov a iných subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator.

______________________________________________________________________________________

1) Napríklad zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.