en en

List o spolupráci z 27. augusta 2002

Comptroller of the Currency
Administrator of National Banks

27. august 2002

Milan Horváth
vrchný riaditeľ
Úsek bankového dohľadu
Národná banka Slovenska

Vážený pán Horváth:

ako ste v zásade uviedli vo Vašom liste z 3. júna 2002, bolo by vzájomne prospešné, aby Úrad pre kontrolu meny (OCC) a Národná banka Slovenska (NBS) úzko spolupracovali v oblasti dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami bánk a bankových organizácií so sídlom v Spojených štátoch a na Slovensku, pokiaľ podliehajú dohľadu OCC alebo NBS. Tento list potvrdzuje záujem OCC podporiť komplexný konsolidovaný dohľad prostredníctvom kvalitnejšej spolupráce v oblasti dohľadu medzi OCC a NBS v súlade s nasledovnými záväzkami.

V súvislosti s trvalým dohľadom nad cezhraničnými inštitúciami sa budeme usilovať informovať NBS a poskytovať závažné informácie ohľadom každého dôležitého vývoja alebo znepokojenia dohľadu v súvislosti s prevádzkou akejkoľvek slovenskej banky alebo bankovej organizácie v Spojených štátoch. OCC sa tiež bude snažiť informovať NBS v primeranom rozsahu o každej udalosti, ktorá by mohla ohroziť stabilitu slovenských prevádzok národných bánk a bankových organizácií. V prípade uvalenia správnych pokút alebo podniknutia akýchkoľvek donucovacích krokov voči inštitúcii slovenskej banky v Spojených štátoch bude OCC informovať NBS. Okrem toho budeme NBS informovať o takýchto pokutách alebo krokoch podniknutých voči bankám a bankovým organizáciám s prevádzkami na Slovensku, pokiaľ OCC bude takúto informáciu považovať za významnú vo vzťahu k slovenským prevádzkam.

Jeden príslušný zákon, zákon o medzinárodnom bankovníctve (IBA), nám umožňuje sprístupniť informácie v oblasti dohľadu všetkým zahraničným bankovým regulačným alebo dohliadacím orgánom, ak je podľa nášho uváženia takéto sprístupnenie vhodné a nepoškodí záujmy Spojených štátov. Podľa IBA musí zahraničný dohľad tiež súhlasiť so zachovaním dôvernosti informácií v rozsahu stanovenom zákonom. Pozri 12 U.S.C. 3109. Súhlasíme, že Vás budeme informovať o každej podstatnej zmene v tomto zákone alebo v oprávnení OCC poskytovať zahraničným dohľadom informácie týkajúce sa dohľadu alebo v schopnosti zachovať dôvernosť informácií týkajúcich sa dohľadu prijatých od zahraničných dohľadov.

V rozsahu stanovenom zákonom si budeme na báze vzájomnosti vymieňať informácie podľa požiadaviek uvedených v 12 U.S.C. 3109 a v súlade s Vaším záväzkom zachovať dôvernosť informácii, ktoré Vám poskytneme. Okrem toho súhlasíme so zachovaním dôvernosti informácií, ktoré sme od Vás dostali, v rozsahu stanovenom zákonom a nezverejníme tieto informácie za iným účelom, ako bude nevyhnutné pre výkon našej zákonnej dohliadacej funkcie.

Za predpokladu, že nemáte žiadne námietky, výmena informácií medzi OCC a NBS bude podliehať niekoľkým záväzkom, ktoré boli včlenené do väčšiny zmlúv o výmene informácií medzi OCC a  zahraničnými bankovými dohľadmi. Tieto záväzky, ktoré sa vzťahujú na zverejnenie vymieňaných informácií tretím stranám, sú nasledovné: ak OCC alebo NBS dostane žiadosť o zverejnenie poskytnutej informácie, avšak zverejnenie nie je právne vynútiteľné, alebo nie je nevyhnutné pre výkon zákonnej funkcie dohľadu, dohľad, ktorý dostane požiadavku, bude konzultovať s dohľadom, ktorý je pôvodcom tejto informácie, a získa jeho predchádzajúci súhlas na zverejnenie tejto informácie. Ak je dohľad zo zákona povinný zverejniť poskytnutú informáciu, bude spolupracovať s dohľadom, ktorý je pôvodcom tejto informácie, v snahe zachovať dôvernosť informácie v rozsahu stanovenom zákonom. V prípade každého zverejnenia informácie tretím stranám v rozsahu stanovenom zákonom, zverejňujúci dohľad oznámi zverejnenie informácie dohľadu, od ktorého táto informácia pochádza.

Na záver by sme tiež chceli zlepšiť našu spoluprácu prostredníctvom prípadných stretnutí a uspokojiť žiadosti o informácie z ktorejkoľvek oblasti nášho národného regulačného systému.

Tešíme sa na užšiu spoluprácu v oblasti dohľadu medzi OCC a NBS.

S úctou,

Jonathan L. Fiechter
vrchný zástupca kontrolóra
Medzinárodné a ekonomické záležitosti