en en

List o spolupráci z 3. júna 2002

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Úsek bankového dohľadu

3. júna 2002

Jonathan Fiechter
vrchný zástupca kontrolóra
Medzinárodné a ekonomické záležitosti
Úrad kontrolóra pre menu a obeživo
250 E Street, SW,
Washington, D.C. 20219

Vážený pán Fiechter,

týmto listom úsek bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) vyjadruje svoju vôľu spolupracovať s Úradom pre kontrolu meny (OCC) na báze vzájomnej dôvery a porozumenia pri dohľade nad bankami, pobočkami zahraničných bánk, bankovými zoskupeniami, finančnými holdingami a inými finančnými inštitúciami pôsobiacimi v našich jurisdikciách. Usilujeme sa implementovať usmernenie Bazilejského výboru pre bankový dohľad, keďže zahŕňa efektívny dohľad nad cezhraničným bankovníctvom prostredníctvom komplexného konsolidovaného dohľadu1).

Pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti dohľadu, máme v najväčšej možnej miere záujem o vzájomnú výmenu informácií a kontakty pri udeľovaní, zmene a odoberaní licencie bankám a pobočkám zahraničných bánk, ako aj pri trvalom dohľade NBS a OCC. Máme v úmysle vymieňať si dôverné informácie v oblasti bankového dohľadu v primeranom rozsahu a v  súlade s príslušnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami. Zákon č.  483/2001 Zb. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušná novela tohto zákona, druhá časť, paragraf 6, odsek 7 a 8, povoľujú NBS, aby pri výkone funkcií dohľadu uzatvárala bilaterálne dohody so zahraničnými dohliadacími orgánmi kvôli výmene informácií na báze vzájomnosti s podmienkou zachovania bankového tajomstva. V rámci znenia tohto zákona, v dvanástej časti, paragrafe 91, o bankovom tajomstve sa nachádza informácia o faktoch a okolnostiach týkajúcich sa aktív a transakcií na účtoch a vkladoch bankových klientov. Vyjadrujeme našu pripravenosť poskytnúť na požiadanie dodatočný výklad textu zákona. V prípade zmien v rozsahu definície bankového tajomstva a požiadaviek na jeho uplatnenie, ochranu a zverejnenie, sa obe strany dohodli na vzájomnom informovaní sa. Prosíme Vás, aby ste vo svojej odpovedi uviedli súhlas, že výmena informácií medzi týmito dvoma orgánmi dohľadu bude prebiehať na báze vzájomnosti, ako aj súhlas so zachovaním dôvernosti všetkých získaných súkromných informácií banky. My s týmito záväzkami súhlasíme.

Rovnako máme v úmysle reagovať na žiadosti o informácie každého druhu, pokiaľ ide o náš národný právny systém. V záujme zlepšenia spolupráce medzi dohľadmi navrhujeme prípadné stretnutie.

Tešíme sa na Váš súhlas s týmito všeobecnými zásadami cezhraničného dohľadu a na vzájomnú spoluprácu medzi našimi dohliadacími orgánmi ako domácimi a hostiteľskými orgánmi dohľadu.

S úctou,

Milan Horváth
vrchný riaditeľ
Úsek bankového dohľadu
Národná banka Slovenska

___________________

1) Pozri Bazilejský konkordát z r. 1975 v znení konkordátu z r. 1983, ktorý zahŕňa „Zásady dohľadu nad zahraničnými bankovými inštitúciami”, dokument o „Informačných tokoch medzi orgánmi bankového dohľadu“ z apríla 1990 a príslušné usmernenia.