en en

Rozhodnutie NBS č. 3/1999

3 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 19. júla 1999

o poskytnutí lombardného úveru
Národná banka Slovenska podľa §18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
§ 1 Úvodné ustanovenia (1) Týmto rozhodnutím sa určujú podmienky poskytnutia úveru zabezpečeného záložným právom na vybrané cenné papiere 1) (ďalej len „lombardný úver“) bankám 2) a pobočkám zahraničných bánk 3) (ďalej len „banka“). (2) O využívaní lombardného úveru ako menového nástroja Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) a o spôsobe stanovovania úrokovej sadzby k lombardnému úveru (ďalej len „lombardná úroková sadzba“) rozhoduje Banková rada NBS.
1) § 24 ods. 1 zákona Národnej banky Slovenskej republiky č.566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
2) § 1 ods.1 zákona č.21/1992 Zb o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
3) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
§ 2 Podmienky poskytnutia lombardného úveru (1) Lombardný úver poskytne NBS banke ako refinančný úver zabezpečený záložným právom na vybrané cenné papiere emitované MF SR (ďalej len „štátne cenné papiere“), alebo cenné papiere emitované NBS (ďalej len „cenné papiere NBS“). (2) Na lombardný úver banka nemá právny nárok. O jeho poskytnutí rozhodne NBS na základe žiadosti banky o poskytnutie lombardného úveru (ďalej len „žiadosť“ ) pričom sa riadi ustanoveniami uvedenými v § 5, 6 a 7. (3) Lombardný úver môže NBS poskytnúť na dobu 7 kalendárnych dní (alebo označenie 1T), 14 kalendárnych dní (2T) a na jeden mesiac (1M). Výška lombardného úveru poskytnutého banke závisí od rozhodnutia NBS pri riadení likvidity bankového sektoru a je limitovaná rizikom cenných papierov, ktoré NBS akceptuje na zabezpečenie lombardného úveru. (4) NBS akceptuje najviac 80 % menovitej hodnoty cenných papierov predkladaných bankou na zabezpečenie lombardného úveru. (5) Zostatková doba splatnosti cenných papierov, ktoré NBS príjme na zabezpečenie lombardného úveru je stanovená v zozname cenných papierov, ktorý NBS oznamuje podľa § 5. (6) Ak v priebehu trvania úverového vzťahu s NBS klesne trhová cena založených cenných papierov pod sumu určenú v odseku 4, NBS písomne požiada banku o zvýšenie zabezpečenia lombardného úveru a banka zvýšenie v lehote určenej NBS zabezpečí, inak sa poskytnutý lombardný úver stane okamžite splatným. (7) Zrušenie záložného práva NBS na cenné papiere, ktorými je zabezpečený lombardný úver (ďalej len „záložné právo“) ako aj pozastavenia výkonu práva nakladať s nimi, NBS zabezpečí nasledujúci pracovný deň po splatení lombardného úveru, alebo v prípade nesplatenia lombardného úveru v deň splatnosti, po realizácii záložného práva. (8) Výšku lombardnej úrokovej sadzby oznamuje NBS prostredníctvom systému REUTERS. (9) Za poskytnutie lombardného úveru si NBS zúčtuje poplatky v skutočne vzniknutej výške za transakcie súvisiace s poskytnutím a splatením lombardného úveru ako aj poplatky za registráciu vzniku, zmeny a zrušenia záložného práva. § 3 Dokumentácia k lombardnému úveru Dokumentáciu k lombardnému úveru tvorí
a) rámcová zmluva o lombardnom úvere (ďalej len „rámcová zmluva“) vrátane jej súčastí (§ 4 ods.2),
b) zoznam cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver,
c) žiadosť vrátane výpisu z majetkového účtu banky v Stredisku cenných papierov SR, a. s. Bratislava (ďalej len „SCP“) o vlastníctve štátnych dlhopisov ak tieto budú založené za lombardný úver,
d) rozhodnutie NBS o poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru,
e) doklady o registrácii a o zrušení registrácie záložného práva v SCP a v centrálnom registri NBS 4), ako aj dokumenty o prípadnom predaji založených cenných papierov.
4) § 98 ods. 2 zákona č 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znenízákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z.z.
§ 31 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.566/1992Zb.
§ 4 Rámcová zmluva (1) Rámcová zmluva, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, určuje základné zmluvné podmienky a náležitosti právnych vzťahov súvisiacich s lombardným úverom. (2) Súčasťou rámcovej zmluvy sú
a) úradne overené podpisové vzory zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v lombardnom úverovom vzťahu s NBS, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia,
b) úradne overené plnomocenstvo zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v právnych úkonoch spojených s registráciou záložného práva v SCP, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 6 tohto rozhodnutia,
c) odpis banky z obchodného registra nie starší ako tri dni.
(3) Individuálne žiadosti banky tvoria dodatok rámcovej zmluvy. (4) Rámcovú zmluvu uzatvára NBS len s bankami, ktoré tvoria na účtoch peňažných rezerv vedených v NBS povinné minimálne rezervy. Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. (5) Predmetom dodatku k rámcovej zmluve sú najmä
a) zmena zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v lombardnom úverovom vzťahu s NBS,
b) zmena zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku v právnych úkonoch registrácie záložného práva,
c) zmena registrácie banky v obchodnom registri,
d) úprava zmluvných vzťahov v dôsledku zmeny zákonov, ktoré sa dotýkajú rámcovej zmluvy.
§ 5 Lombardný zoznam cenných papierov (1) Zoznam cenných papierov, ktoré NBS príjme na zabezpečenie lombardného úveru, ako aj ich identifikácia, je lombardný zoznam cenných papierov (ďalej len „lombardný zoznam“). Vzor lombardného zoznamu je uvedený v prílohe č. 3 tohto rozhodnutia. (2) Lombardný zoznam oznamuje NBS zvyčajne prostredníctvom systému REUTERS. § 6 Žiadosť (1) Banka požiada NBS o každý lombardný úver osobitnou žiadosťou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tohto rozhodnutia. Súčasťou žiadosti je výpis z majetkového účtu banky v SCP, nie starší ako jeden deň, ktorý preukáže vlastníctvo štátnych dlhopisov. (2) Žiadosť predkladá oprávnený zástupca banky odboru bankových obchodov NBS, ktorú doručí faxom jeden pracovný deň pred požadovaným dňom poskytnutia lombardného úveru, najneskôr do 14.00 h. Banka doručí NBS aj originál žiadosti. § 7 Poskytnutie lombardného úveru (1) NBS rozhodne nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti, najneskôr do 9.00 h o
a) poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru,
b) výške lombardného úveru,
c) dobe splatnosti lombardného úveru,
d) úrokovej sadzbe,
e) zabezpečení lombardného úveru.
(2) Rozhodnutie NBS o poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru oznámi NBS banke vo forme listu riaditeľa odboru bankových obchodov a doručí ho faxom. (3) Bezprostredne po rozhodnutí NBS o poskytnutí lombardného úveru, NBS v spolupráci s bankou zabezpečia registráciu záložného práva a registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi. (4) Neodkladne po zaregistrovaní záložného práva a pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi, NBS zúčtuje peňažné prostriedky lombardného úveru v prospech dohodnutého účtu banky. § 8 Registrácia záložného práva a pozastavenie výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi (1) Záložné právo k štátnym dlhopisom vzniká na základe rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru a registráciou tohto záložného práva v SCP, vrátane registrácie pozastavenia výkonu práva nakladať s týmito cennými papiermi. (2) Záložné právo k štátnym pokladničným poukážkam alebo pokladničným poukážkam emitovaným NBS, vzniká na základe rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru a registráciou tohto záložného práva v centrálnom registri NBS, ktorý súčasne vykoná aj registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať s týmito cennými papiermi. (3) Základným dokumentom na vykonanie registrácie (odsek 1 a 2) je oznámenie NBS o vzniku záložného práva (ďalej len „oznámenie“), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tohto rozhodnutia. Oznámenie podpisuje oprávnený zástupca NBS a oprávnený zástupca banky. Príslušné oznámenie obdrží SCP, NBS a banka. (4) Príkaz na registráciu podľa odseku 1 vystavia oprávnení zástupcovia banky a NBS osobne v SCP. Príkaz na registráciu podľa odseku 2 vystaví oprávnený zástupca NBS. (5) Pri registrácii zmeny, alebo zániku záložného práva sa použijú primerane odseky 1 až 4. (6) Úradne overené plnomocenstvá oprávnených zástupcov NBS a banky (§ 4 ods. 2) na všetky právne úkony v SCP a v centrálnom registri NBS spojené s registráciou vzniku, zmien a zániku záložného práva, s pozastavením výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi zabezpečia NBS a banka v troch vyhotoveniach. Príslušné plnomocenstvá obdržia SCP, NBS a banka. § 9 Splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov (1) Splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov zabezpečí NBS inkasom z dohodnutého účtu banky v prospech NBS v deň splatnosti úveru. (2) Ak deň splatnosti lombardného úveru je sobota, nedeľa alebo sviatok, splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov vykoná NBS inkasom najbližší pracovný deň. (3) Ak banka nemá dostatok peňažných prostriedkov na splatenie lombardného úveru v deň splatnosti úveru, NBS uplatní výkon záložného práva na založené cenné papiere nasledujúci pracovný deň po dni splatnosti lombardného úveru. O uplatnení výkonu záložného práva NBS ( § 8 ods. 1 a 2) informuje banku a SCP písomne listom riaditeľa odboru bankových obchodov, ktorý doručí faxom. Zo sumy získanej z predaja založených cenných papierov zabezpečí NBS splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov. Sumu prevyšujúcu záväzok banky voči NBS zúčtuje NBS v prospech účtu platobného styku banky. (4) Predmetom záväzku banky, ktorý bude splnený v prípade výkonu záložného práva NBS a predaja založených cenných papierov je
a) istina lombardného úveru,
b) úroky a poplatky podľa dohodnutej splatnosti úveru,
c) úroky z omeškania za obdobie odo dňa dohodnutého splatenia do dňa skutočného splatenia lombardného úveru,
d) náklady NBS spojené s predajom založených cenných papierov.
(5) Pri výpočte úrokov NBS počíta mesiac skutočným počtom kalendárnych dní a rok za 360 dní. (6) Čiastočné splatenie lombardného úveru, úrokov a poplatkov nie je možné. (7) Úroky zaokrúhľuje NBS na celé haliere podľa pravidiel STN 01 1010. § 10 Oceňovanie cenných papierov Založené cenné papiere oceňuje NBS menovitou hodnotou5). § 11 Záverečné ustanovenia (1) Zrušuje sa pracovný predpis NBS o poskytovaní lombardného úveru zo dňa 22. decembra 1993. (2) Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku NBS. Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: Odbor bankových obchodov
Vypracovala: Ing. Zdenka Štrignerová – tel. č. 5953 2577
5) § 6 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. Príloha č. 1 Príloha č. 2 Príloha č. 3 Príloha č. 4 Príloha č. 5 Príloha č. 6