en en

Inteligentné zmluvy

Čo sú inteligentné zmluvy

Inteligentné zmluvy

Inteligentná zmluva je samo vykonateľné dojednanie, ktoré je súčasťou počítačového kódu. Inteligentné zmluvy sa začali používať relatívne nedávno a sú s nimi spojené veľké očakávania. Používajú sa najmä v spojení s technológiou distribuovanej účtovnej osnovy (Distributed Ledger Technology – DLT), ale môžu fungovať aj na základe iných technológií.

Inteligentné zmluvy

Inteligentná zmluva na báze DLT je časť počítačového kódu uloženého v DLT. Po splnení vopred definovaných podmienok sa zmluva automaticky vykoná, a to na viacerých distribuovaných uzloch. Tým dôjde k poskytnutiu dohodnutého plnenia medzi zmluvnými stranami. Inteligentná zmluva môže uchovávať stav transakcie, aby sa nemuselo prechádzať zoznamom záznamov v DLT.
Poskytnutie plnenia zo zmluvy môže byť vyvolané inou zmluvou, jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov, ak je splnenie vopred definovaných podmienok viazané na schválenie viacerými osobami.

Inteligentná zmluva môže mať podobu:

  • Častí počítačového kódu, ktorý sa má vykonať, keď sú splnené vopred definované podmienky, bez toho aby existovala zmluva v písomnej podobe ako podklad na vykonanie kódu.
  • Dojednania nad rámec písomnej zmluvy, ktoré existuje paralelne s písomnou zmluvou.
  • Zmluvy alebo jej časti, ktorá existuje v písomnej podobe a zároveň je premietnutá do počítačového kódu a vykonávaná počítačmi, ktoré tvoria sieť DLT. Nie všetky časti zmluvy musia byť automatizované a niekedy ani nemusí byť ich automatizácia žiadúca.

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu