en en

ECMS

Európsky systém riadenia kolaterálov (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) predstavuje jednotnú technickú platformu pre národné centrálne banky, ktorá umožňuje harmonizované riadenie akceptovateľných aktív ako kolaterálu používaného pri menovopolitických operáciách Eurosystému.
Popri projektoch TIPS a konsolidácie T2/T2S je ECMS ďalším z trojice projektov skupiny TARGET, spadajúcich pod „Vision 2020″, ktorý Eurosystém inicioval
s cieľom posilnenia trhovej infraštruktúry Eurosystému a prehĺbenia integrácie Európskeho finančného trhu. Realizačnú fázu projektu ECMS schválila Rada guvernérov ECB na konci roka 2017.

Systém ECMS, rovnako ako ostatné služby skupiny TARGET (T2, T2S, TIPS), bude prístupný prostredníctvom spoločnej vstupnej brány – ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway). Komunikácia s ECMS bude prebiehať buď v režime U2A (užívateľ – aplikácia, t. j. prostredníctvom pokročilého grafického užívateľského rozhrania), alebo v režime A2A (aplikácia – aplikácia, t. j. výmenou správ medzi systémami a to výlučne podľa štandardov ISO 20022).

Prechod do ostrej prevádzky systému ECMS prebehne prostredníctvom „big-bang“ migrácie a je naplánovaný na november 2024. Znamená to, že všetky interakcie súvisiace s riadením kolaterálu medzi národnými centrálnymi bankami a ich komunitami (protistrany, centrálne depozitáre cenných papierov, triparty agenti) sa budú od dátumu migrácie uskutočnovať prostredníctvom ECMS.

Jednotný systém ECMS nahradí existujúce systémy 20 národných centrálnych bánk, ktoré sa v súčasnosti využívajú pri správe aktív, používaných ako kolaterál pri úverových operáciách Eurosystému.
Aj keď všetky existujúce systémy dodržiavajú rovnaký súbor pravidiel používania kolaterálu, každý z nich je spravovaný samostatne. Znamená to, že každá národná centrálna banka Eurosystému implementuje zmeny v právnom rámci osobitne, čo vedie k duplikácii úsilia a zároveň zvyšuje pravdepodobnosť, že pravidlá budú v rôznych krajinách uplatňované odlišným spôsobom.
Vytvorenie jednotného systému ECMS zabezpečí zvýšenie efektívnosti pri mobilizácii a riadení kolaterálu a zároveň podporí ďalšiu harmonizáciu procesov medzi jednotlivými centrálnymi bankami Eurosystému.

Nahradenie súčasnej fragmentovanej a decentralizovanej štruktúry je v súlade s ostatnými iniciatívami Eurosystému, zameranými na vývoj spoločných platforiem a systémov fungujúcich v rámci Eurozóny s cieľom dodatočnej konsolidácie a zjednodušenia poskytovania služieb trhovej infraštruktúry.

Užitočné odkazy:

Technickú dokumentáciu a pravidelne aktualizované podrobnejšie informácie je možné nájsť na stránke ECB: https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html