en en

Štatistické údaje

Štatistické údaje o počte a hodnote platieb zaslaných účastníkmi TARGET2-SK sú dostupné na internetovej stránke Európskej centrálnej banky v časti Monthly statistics per National TARGET component (cross-border and domestic).
Hodnota platieb je uvedená v miliardách eur.

http://www.ecb.int/stats/payments/payments/html/index.en.html