• Úvod
    • Dohľad nad finančným ...

Technológia distribuovaných záznamov (DLT)

Čo je technológia distribuovaných záznamov (DLT)

Technológia distribuovanej účtovnej knihy (DLT)Technológia distribuovaných záznamov (Distributed ledger technology - DLT) je termín používaný na označenie technológie, ktorá umožňuje zdieľanie záznamov v počítačovej sieti.

Technológia distribuovanej účtovnej knihy (DLT)

Jedným z typov DLT je blockchain. Mnohé z ďalej opísaných charakteristík sa vzťahujú aj na iné typy DLT. Blockchain je založený na existujúcich technológiách, ktoré boli skombinované inovatívnym spôsobom s cieľom umožniť vytvorenie decentralizovaných a distribuovaných záznamov v sieti peer-to-peer (t.j. sieti „užívateľ-užívateľ“). Jednotlivé transakcie podpisuje emitent, potvrdzujú sa konsenzom medzi skupinou uzlov a ukladajú sa v blokoch, ktoré sú kryptograficky reťazené (každý blok obsahuje hash predchádzajúceho bloku), čo sťažuje falšovanie blockchainu. Pokiaľ ide o ďalšie vlastnosti blockchainu, transakcie sa v blokoch ukladajú chronologicky. Digitálne podpisy zaručujú autentifikáciu, nepopierateľnosť a integritu transakcií v DLT. Vzhľadom na tieto vlastnosti nie je potrebná centrálna protistrana, pretože účastníci sa môžu spoľahnúť na samotnú platformu.

Existujú rôzne typy technológie distribuovaných záznamov v závislosti od toho, kto je schopný v DLT prečítať, vytvoriť alebo natrvalo uložiť transakcie:

  • Verejné verzus súkromné: vo verejných DLT má každý prístup na čítanie záznamov, zatiaľ čo v súkromných DLT musí byť čitateľovi udelený prístup. V niektorých súkromných DLT si údaje týkajúce sa transakcie môžu prečítať iba subjekty zapojené do transakcie
  • Neobmedzené verzus obmedzené: v neobmedzených DLT môže ktokoľvek vytvárať transakcie, zatiaľ čo v obmedzených DLT je na vytvorenie transakcií potrebný súhlas.
  • Bez súhlasu verzus so súhlasom: v DLT bez súhlasu môže ktokoľvek overiť transakcie a natrvalo ich zaznamenať v DLT, zatiaľ čo v DLT so súhlasom to môže urobiť iba niekoľko členov.

Prvou aplikáciou blockchainu bol bitcoin. Je to verejná, neobmedzená implementácia DLT bez súhlasu.

Keďže ochrana osobných údajov je kľúčovou požiadavkou spájajúcou sa s mnohými službami, v súčasnosti sa pozornosť sústreďuje najmä na obmedzené DLT, kde inštitúcia alebo konzorcium spravuje DLT s vopred schválenými a rozpoznateľnými členmi a obmedzenou skupinou dôveryhodných overovateľov.

Kontaktný formulár inovačného hubu NBS
 

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Dátum Názov
29/04/2021 Eiopa discussion paper on blockchain
24/09/2020 COM Digital Finance Strategy for the EU
03/07/2018 EBA Report on the prudential risks and opportunities arising for institutions from fintech
08/03/2018 EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
07/02/2017 ESMA Report - The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets
02/06/2016 ESMA Discussion Paper - The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

Dátum Názov
30/01/2020 BIS Policy responses to fintech: a cross-country overview
14/02/2019 FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
19/12/2017 WBG Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain
27/06/2017 FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
08/12/2017 IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)