Štatistický zberový portál

Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov (banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, nebankové subjekty, ostatní finanční sprostredkovatelia ako aj ďalšie vykazujúce subjekty).

IS ŠZP je v prevádzke od 2. januára 2016. NBS prostredníctvom IS ŠZP nahrádza v súčasnosti prevádzkované informačné systémy pre zber, spracovávanie a uchovávanie údajov o vykazujúcich subjektov (IS STATUS, IS STATUS_DFT).

Produkčné prostredie IS ŠZP:
      1/ Zberový portál https://szp.nbs.sk
      2/ Štatistický portál https://aszp.nbs.sk, prostredníctvom ktorého sú sprístupnené definitívne sumárne údaje bankového sektora vo forme štandardných výstupov zo ŠZP za úvery, vklady, bilanciu aktív/pasív a výkaz ziskov/strát.

Upozornenie: Zmena funkčnosti nastavenia notifikácií

Zmena v spôsobe prihlasovania subjektov s dvojfaktorovou autentifikáciou.

Názorný postup prihlásenia používateľov licencovaných subjektov (IE, Firefox)

Vykazovanie ESMA TREM

Vzorové anonymizované XML pre import reportu ESMA transakcií

XSD schéma pre vykazovanie TREM