en en

FAQ

Q: Aká je syntax názvov xml súborov : Vxx_20150131.xml, pričom Vxx je kód výkazu , napr. v_14 je výkaz V(NBS)14-98, B_01 je Bil(NBS)1-12 a dátum je dátum, ku ktorému je výkaz pripravený alebo dátum, kedy bol odoslaný do NBS?

A: Názov XML súborov môže byť ľubovoľný. Pri importe do IS ŠZP sa potrebný súbor/súbory vyberajú používateľom z adresára.

Q: V riadku bude kód banky (1100, 0200, 1111….), alebo banky dostanú špeciálny kód pre vykazovanie?

A: Je to ID (identifikátor subjektu) generované pre subjekty predkladajúce v IS ŠZP (rovnaký kód mali finančné subjekty predkladajúce v IS STATUS DFT), banky už sú registrované v IS ŠZP.

Q: V riadku bude dátum, ku ktorému sa výkaz pripravuje, alebo dátum kedy je poslaný do NBS? Čo znamená písmeno „Z“ za dátumom vo vašom príklade?

A: Vykazovacie obdobie (obdobie, ku ktorému je výkaz predložený). Písmeno „Z“ v dátume platnosti verzie vzoru a obdobia výkazu súvisí s časovými pásmami (http://www.w3schools.com/schema/schema_dtypes_date.asp) a v tomto prípade predstavuje tzv. nulové časové pásmo (zero time zone) teda UTC.

Q: Čo predstavuje pole, je to dátum odoslania?

A: Ide o dátum, kedy bol XML súbor pripravený „Editorom“, resp. kedy bol XML súbor generovaný.

Q: Pole je meno zodpovedného pracovníka banky, ktorý výkaz odosiela do NBS?

A: Nie, je to ID Editora, ktorý výkaz pripravil.

Q: Vydá NBS popis štruktúry xml súborov pre jednotlivé výkazy podobne ako vydávala vzory textových súborov pre import do Statusu?

A: Áno, vzory musia byť najprv vytvorené v IS ŠZP, budeme ich postupne dopĺňať. Jednotkové XML za každý vzor výkazu je možné stiahnuť priamo v ŠZP v záložke Metadáta/Vzory výkazov. Po výbere požadovaného výkazu je potrebné zvoliť z kontextovej ponuky „Exportovať jednotkové XML“.

Prezentácie zo stretnutia zo subjektami 20. a 21.10.2015

Prezentacie.zip (1 MB, 28.10.2015)