en en

Problém s finančnou službou

Ako riešiť problém s finančnou službou

Bez ohľadu na charakter finančnej služby (poistenie, úver, investovanie, platby, ….) existuje vždy spôsob, ako môžete v prípade problému žiadať o nápravu.

Pri riešení problému odporúčame dodržať tento postup:

 • Identifikácia a analýza problému
  Problém čo najpresnejšie pomenujte a zistite jeho príčinu. Pomenujte si čo chcete dosiahnuť. Ak sa budete sťažovať, musíte uviesť s čím ste nespokojný a akú nápravu chcete dosiahnuť.
 • Komunikácia s poskytovateľom služby
  Kontaktujte spoločnosť, ktorá vám poskytla finančnú službu. Opíšte vec s ktorou ste nespokojný a poskytnite aj svoj pohľad na jej možné riešenie. V závislosti od možností spoločnosti komunikujte písomne (poštou, e-mailom) alebo ústne (návšteva pobočky, telefonicky cez linku pre klientov). Tento proces zbytočne neodkladajte. Ak sa sťažujete na kvalitu alebo správnosť poskytnutých služieb, finančná inštitúcia je povinná sa zaoberať vašou sťažnosťou a vyjadriť sa k nej. Od podania sťažnosti je potrebné odlíšiť situáciu, keď nedokážete plniť to, k čomu ste sa zaviazali v zmluve (napr. splácať úver). Vtedy neváhajte v dostatočnom predstihu písomne kontaktovať poskytovateľa služby. Informujte ho o dočasnej neschopnosti splácať, požiadajte o možnosť odkladu splátok, prípadne o zníženie ich výšky.
 • Kontaktovanie orgánu mimosúdneho riešenia sporov, príp. orgánu dohľadu, profesijného združenia, spotrebiteľského združenia
  Ak nie ste spokojný s vybavením sťažnosti finančnou inštitúciou, obráťte sa na orgán, ktorý by vám mohol pomôcť dosiahnuť nápravu. Máte niekoľko možností. Môžete riešiť problém prostredníctvom nestranných mimosúdnych orgánov, ktoré zabezpečia komunikáciu medzi vami a spoločnosťou. Môžete sa tiež s podaním obrátiť na Národnú banku Slovenska alebo iný príslušný orgán dohľadu. Ak je poskytovateľ služby členom profesijného združenia a zaviazal sa dodržiavať etický kódex, môžete podať sťažnosť aj na takéto združenie.
 • Riešenie sporu súdnou cestou
  K riešeniu vášho sporu prostredníctvom súdu siahnite v prípade, ak zlyhajú všetky predchádzajúce možnosti.