en en

Centrum právnej pomoci, Advokát, Súd

Centrum právnej pomoci

Služby Centra právnej pomoci môžete využiť ak nemáte dostatok peňazí na právne služby poskytované advokátmi. Pre tento účel bude Centrum posudzovať, či spĺňate podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci alebo pomoci s účasťou 20% trov právneho zastúpenia. Právna pomoc poskytnutá Centrom môže mať podobu právneho poradenstva (konzultácie), mimosúdneho riešenia sporu, spísania podania na súdy, zastupovania pred súdom.
Záujemca o služby Centra môže navštíviť pracoviská Centra, prípadne môže využiť možnosť písomného, telefonického alebo emailového kontaktu pracovníkov Centra. Aj bez podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci môžete požiadať o predbežnú konzultáciu s právnikom Centra alebo advokátom zapísaným do zoznamu advokátov poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi. Predbežná konzultácia sa poskytuje v jednej veci len jeden krát, najviac v trvaní jednej hodiny a je spojená s poplatkom vo výške 4,50 €.

Advokát

Advokát vám môže za odmenu pomôcť pri riešení problému poskytnutím právnej rady, zastupovaním v procese komunikácie s poskytovateľom služby alebo v konaní pred súdom. Ešte pred začatím konkrétneho úkonu vás musí informovať o výške odmeny za daný úkon. Pri zastupovaní advokátom v spore zo zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom služby, máte ako spotrebiteľ právo na účtovanie osobitnej sadzby za úkony právnej pomoci.
Advokáta si môžete vybrať pomocou vyhľadávania dostupného na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory, a to podľa mesta pôsobenia advokáta, príp. jeho odborného zamerania.

Súd

Ak sa váš problém nepodarí vyriešiť ani mimosúdne, môžete žiadať o ochranu vašich práv prostredníctvom súdneho konania. V takom prípade príslušný súd prejedná spor, výsledkom čoho bude záväzné a vykonateľné rozhodnutie. V súdnom konaní vám bude ako spotrebiteľovi priznané postavenie a ochrana slabšej strany sporu. V porovnaní s mimosúdnym riešením sporu budete musieť počítať s formálnejším, časovo a finančne náročnejším riešením sporu.

Čo by ste mali vedieť o súdnom riešení spotrebiteľského sporu:

  • žaloba sa podáva písomne a musí byť z nej zrejmé ktorému súdu je určená, označenie strán sporu, ktorej veci sa týka, opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov na ich preukázanie, čo sa ňou sleduje a podpis navrhovateľa
  • na konanie je miestne príslušný súd v ktorého obvode máte ako žalobca trvalý pobyt
  • ako spotrebiteľ ste oslobodený od úhrady súdneho poplatku
  • na prejednanie veci súd nariadi pojednávanie, ktoré prebieha verejne
  • môžete sa dať zastupovať spotrebiteľským združením alebo advokátom
  • súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré ste nenavrhli, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci
  • písomné vyhotovenie rozsudku súdu musí obsahovať aj poučenie o lehote na podanie odvolania, súde na ktorý sa odvolanie podáva a o jeho náležitostiach