en en

Ako riešiť problém s cezhraničnou službou

Riešenie nespokojnosti s cezhraničnou službou má svoje špecifiká. Pri výbere subjektu, ktorý oslovíte so žiadosťou o poskytnutie pomoci s riešením problému, zohľadňujte krajinu, v ktorej má finančný subjekt sídlo. Kompetentné orgány vašej krajiny majú právomoc do procesu riešenia vášho prípadu vstúpiť iba vtedy, ak im táto možnosť vyplýva z príslušných právnych predpisov. Požiadavku na zastavenie protiprávneho konania dokáže najefektívnejšie a najúčinnejšie vybaviť orgán dohľadu v domovskom štáte daného finančného subjektu.

Pre efektívne vyriešenie problému s cezhraničnou službou postupujte v týchto krokoch:

 • Komunikácia s poskytovateľom služby
  Pred kontaktovaním poskytovateľa služby by ste si mali ujasniť dôvod vašej nespokojnosti so službou a želaný spôsob nápravy stavu. Tieto skutočnosti oznámte finančnému subjektu spôsobom dohodnutým v zmluve, prípadne prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na jeho webovej stránke. Rešpektujte pokyny poskytovateľa služby pre proces podávania reklamácií a nezabudnite pripojiť aj ďalšie dokumenty identifikujúce reklamovanú službu, preukazujúce reklamovanú vadu, príp. odôvodňujúce požadovaný spôsob nápravy neželaného stavu.
 • Využitie mimosúdneho mechanizmu
  V prípade problémov s cezhraničnou finančnou službou máte možnosť mimosúdne vyriešiť spor prostredníctvom subjektov pôsobiacich v rámci siete FIN-NET. Táto sieť združuje subjekty mimosúdneho riešenia sporov ako sú napr. ombudsmani, mediátori z členských štátov EÚ a 3 krajín EHS (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).
  Pri výbere konkrétneho člena FIN-NET siete nezabúdajte na to, že príslušný subjekt si treba vybrať podľa krajiny, v ktorej má sídlo poskytovateľ služby a podľa charakteru finančnej služby. Pri písaní sťažnosti rešpektujte pokyny člena FIN-NET siete týkajúce sa spôsobu jej podania a komunikačného jazyka. V každom prípade by vám mala byť umožnená komunikácia minimálne v jazyku cezhraničného poskytovateľa finančnej služby.
  Ak máte problémy s určením člena siete FIN-NET, môžete kontaktovať aj člena tejto siete vo vašej krajine, ktorý vám poskytne pomoc a usmerní vás v ďalšom postupe. V prípade, ak si nie ste istí ani subjektom, ktorý by Vám mohol pomôcť pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu, obráťte sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne kontaktné údaje subjektu, ktorý pomôže pri riešení vášho problému. Ide o subjekt, ktorý patrí do siete európskych spotrebiteľských centier vytvorených v rámci EÚ, ktoré poskytujú informácie a poradenstvo o cezhraničnom nakupovaní a zaoberajú sa sťažnosťami spotrebiteľov.
 • Kontaktovanie orgánu dohľadu
  Orgány dohľadu jednotlivých členských štátov v oblasti ochrany spotrebiteľa spolupracujú v cezhraničných prípadoch prostredníctvom siete, ktorá im umožňuje výmenu informácií o porušení alebo možnom porušení právnych predpisov v rámci EÚ a spoluprácu pri zastavení takýchto protiprávnych konaní (napr. porušenie pravidiel pri poskytovaní finančných služieb na diaľku alebo poskytovaní spotrebiteľských úverov, používanie nekalých obchodných praktík a neprijateľných podmienok pri poskytovaní cezhraničných finančných služieb). Musí sa však jednať o také porušenie právnych predpisov, ktoré poškodzuje alebo môže poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov (teda záujmy určitého počtu spotrebiteľov) s bydliskom v inom členskom štáte než je členský štát, v ktorom takéto konanie vzniklo alebo v ktorom je usadený poskytovateľ služby. Súčasťou tejto siete je aj Národná banka Slovenska.
  V prípade, ak potrebujete riešiť individuálny prípad porušenia právnych predpisov, môžete sa obrátiť na svoj vnútroštátny orgán dohľadu alebo priamo na orgán dohľadu krajiny, v ktorej má poskytovateľ služby sídlo.
 • Riešenie sporu súdnou cestou
  V spotrebiteľských cezhraničných sporoch je potrebné správne určiť súd príslušný na rozhodovanie vo veci.
  Ak ide o zmluvu o predaji tovaru na splátky, o úvere splatnom v splátkach alebo uzavretú medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorý podniká v členskom štáte bydliska spotrebiteľa, alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje takéto činnosti do členského štátu spotrebiteľa:
  • môže spotrebiteľ spor týkajúci sa takejto zmluvy predložiť súdom v členskom štáte, v ktorom má príslušný podnik sídlo alebo súdom v mieste bydliska spotrebiteľa,
  • môže podnikateľ iniciovať súdne konanie so spotrebiteľom len na súde v mieste bydliska spotrebiteľa.

V cezhraničných sporoch môžete využiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo európsky platobný rozkaz, ktoré vám umožnia zjednodušeným a časovo nenáročným spôsobom prístup k vašim právam za pomoci súdnej autority. Rozsudky vydané v rámci oboch konaní sú vykonateľné v inom členskom štáte EÚ bez potreby ďalších úkonov potrebných na ich uznanie a výkon.
Keďže obe konania nemožno použiť v ktoromkoľvek cezhraničnom spore, je potrebné si uvedomiť rozdiely medzi nimi.

Konanie s nízkou hodnotou sporuEurópsky platobný rozkaz
Rozdielne znakyvzťahuje sa na pohľadávky do 2 000 €
vzťahuje sa na peňažné a nepeňažné pohľadávky
bez ohľadu či pohľadávka bola alebo nebola popretá odporcom
bez obmedzenia výšky
vzťahuje sa len na peňažné pohľadávky
možno použiť len pri splatných pohľadávkach
Spoločné znakyurýchlenie a zjednodušenie procesu rozhodovania v konaní
zjednodušené pravidlá pre uznávanie rozsudkov
zrušená doložka vykonateľnosti

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu môžete použiť v prípade existencie pohľadávky (teda práva na plnenie na vašej strane) do výšky 2 000 EUR bez úrokov voči spoločnostiam, ktoré majú sídlo v inej krajine EÚ s výnimkou Dánska. Toto konanie sa uplatňuje na pohľadávky peňažné aj nepeňažné, teda napr. nielen na zaplatenie peňažnej čiastky ale aj na požiadavku, aby dodávateľ plnil zmluvu, alebo zastavil protiprávne konanie.Konanie vo veciach s nízkou hodnotou:

Konanie vo veciach s nízkou hodnotou:

 • riadi sa procesným právom členského štátu, v ktorom sa konanie vedie
 • právne zastupovanie pre toto konanie nie je potrebné
 • informácie o príslušnom súde na toto konanie, možných spôsoboch podania návrhu na konanie a požiadavkách na úhradu súdneho poplatku zistíte tu
 • návrh na uplatnenie vašej pohľadávky sa podáva na príslušnom súde prostredníctvom vyplneného tlačiva A spolu so sprievodnými dokumentmi preukazujúcimi vaše tvrdenia
 • súd do 14 dní odo dňa prijatia formulára doručí jeho kópiu spolu s formulárom na odpoveď odporcovi a v rovnakej lehote by mal zaslať aj navrhovateľovi kópiu akejkoľvek odpovede odporcu
 • súd musí do 30 dní odo dňa prijatia odpovede odporcu buď vyniesť rozsudok v konaní vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo si od ktorejkoľvek strany sporu vyžiadať ďalšie podrobnosti v písomnej forme alebo predvolať strany sporu na ústne pojednávanie
 • považuje sa za konanie založené na písomných dokumentoch, v rámci ktorého sa ústne pojednávanie koná len výnimočne
 • súdu prislúcha povinnosť zistiť skutkový stav sporu vo veci pohľadávky, na tieto účely súd určí spôsoby vykonávania dôkazov, pričom vykoná dôkaz vypočutím svedkov alebo znaleckým posudkom, len ak to bude na vydanie rozsudku nevyhnutné
 • ak odporca do konca 30-dňovej lehoty od doručenia návrhu na uplatnenie pohľadávky a tlačiva na odpoveď (tlačivo C) na pohľadávku neodpovie, súd vydá rozsudok
 • rozsudok bude obsahovať aj príkaz na úhradu trov konania neúspešnej strane, priznané trovy by nemali byť neúčelné a neprimerané voči pohľadávke
 • rozsudok je v spojení s vystavení tlačivom osvedčenia o rozsudku vykonateľný vo všetkých ostatných členských štátoch EÚ.

Európsky platobný rozkaz

Európsky platobný rozkaz môžete použiť na vymáhanie peňažných pohľadávok vzniknutých v inej krajine EÚ s výnimkou Dánska. Vzťahuje sa na občianske a obchodné pohľadávky za predpokladu, že ide o splatné pohľadávky. Toto konanie slúži ako doplnkový a voliteľný prostriedok pre navrhovateľa, ktorý si naďalej môže zvoliť konanie podľa vnútroštátneho práva.Európsky platobný rozkaz:

Európsky platobný rozkaz:

 • na začatie konania musíte vyplniť tlačivo A v ktorom uvediete všetky podrobnosti o procesných stranách, povahe a výške pohľadávky, označenie dôkazov. Tlačivo podajte na príslušnom súde, ktorý váš návrh preskúma.
 • ak je možné vašu vec rozhodnúť v rámci európskeho konania o platobnom rozkaze, súd by mal vydať európsky platobný rozkaz do 30 dní
 • konanie si nevyžaduje vašu prítomnosť na súde ani žiadne ďalšie formality alebo zásahy z vašej strany
 • súd zašle európsky platobný rozkaz druhej strane, ktorá ho môže do 30 dní buď prijať, alebo voči nemu podať odpor
 • ak druhá strana podá voči európskemu platobnému rozkazu odpor, vaša vec sa bude prejednávať v rámci riadneho občianskeho konania v súlade s vnútroštátnym právom
 • ak odporca nepodá odpor, európsky platobný rozkaz sa stáva automaticky vykonateľným
 • pre účely výkonu postačuje predloženie európskeho platobného rozkazu, príp. aj jeho prekladu príslušnému orgánu v danej krajine EÚ.