en en

Orgány dohľadu

Orgány dohľadu kontrolujú a vynucujú dodržiavanie štátom stanovených pravidiel, ktoré majú zabezpečiť riadne fungovanie trhu a ochranu práv spotrebiteľa. Orgány dohľadu nemôžu riešiť spory medzi dodávateľmi služieb a spotrebiteľmi. Spor môže riešiť orgán mimosúdneho riešenia sporu, príp. o ňom môže rozhodnúť súd.
Orgány dohľadu môžu  zakázať spoločnosti konanie porušujúce vaše práva, používanie zjavne nevýhodných zmluvných podmienok alebo šírenie reklamy nespĺňajúcej zákonné požiadavky. Orgánmi dohľadu sú:

Národná banka Slovenska

Preveruje dodržiavanie práv finančného spotrebiteľa. Chráni predovšetkým pred nekalými obchodnými praktikami, zjavne nevýhodnými zmluvnými podmienkami, reklamou nespĺňajúcou zákonné požiadavky, či iným zneužívaním postavenia poskytovateľa služby voči spotrebiteľovi. Jej zákonné kompetencie sa vzťahujú na oblasti bankovníctva, poisťovníctva, trhu cenných papierov, platobných služieb, dôchodkového sporenia a finančného sprostredkovania, poskytovania spotrebiteľských a iných úverov. Ak sa rozhodnete pre zaslanie podania Národnej banke Slovenska, postupujte podľa týchto pokynov.

Protimonopolný úrad

Chráni hospodársku súťaž a vytvára podmienky pre jej ďalší rozvoj. Protimonopolný úrad SR v záujme ochrany hospodárskej súťaže zasahuje, okrem iného aj voči podnikateľom, ktorí zneužívajú svoje dominantné postavenie. Zmyslom je zabezpečiť, aby zo strany dominantných podnikov nedochádzalo k zneužívaniu ich silnej pozície na trhu, pričom úrad sa zameriava na druhy správania, ktoré najviac poškodzujú spotrebiteľov. Ak máte podozrenie na to, že poskytovateľ služby zneužíva dominantné postavenie na trhu, môžete podať podnet na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Vykonáva dohľad v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Pri zasielaní vašej sťažnosti ohľadom nedodržania pravidiel v odvysielanej reklame a telenákupe, postupujte podľa pokynov uvedených na webovej stránke Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Slovenská obchodná inšpekcia

Je všeobecným orgánom trhového dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu s výnimkou potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov. Nie je orgánom dozoru vo veciach finančného trhu, kde túto činnosť vykonáva Národná banka Slovenska. Je oprávnená sankcionovať používanie neprijateľných zmluvných podmienok, nekalých obchodných praktík a preverovať dodržiavanie zákonných požiadaviek na reklamu mimo oblasti finančných služieb. Na Slovenskú obchodnú inšpekciu sa ako finančný spotrebiteľ môžete obrátiť napr. vtedy, ak sa sťažujete na predaj tovaru, ktorý ste kúpili na úver, no nesťažujete sa na úverovú zmluvu. Kontaktné údaje a všetky potrebné náležitosti podnetu nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Úrad na ochranu osobných údajov

Je orgánom dozoru nad ochranou osobných údajov s celoslovenskou pôsobnosťou. V prípade podozrenia na neoprávnené spracovanie alebo zneužitie vašich osobných údajov, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa pokynov na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov.

Pri riešení problému s finančnou službou Vám môže pomôcť Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Komisia pôsobiaca pri Ministerstve spravodlivosti SR koná na základe podnetov spotrebiteľov, ktorí poukazujú na používanie nekalých obchodných praktík a nevýhodných zmluvných podmienok zo strany predávajúceho, alebo koná z vlastnej iniciatívy. Na základe výsledkov prerokovania podnetov dáva Komisia podnet spotrebiteľským združeniam, aby iniciovali konanie v záujme ochrany spotrebiteľov. Rovnako môže Komisia zaslať podnet na príslušný orgán dohľadu. Komisia vám môže poskytnúť aj usmernenie na účel ochrany vašich práv, najmä informovať o združeniach, poskytnúť bezplatnú právnu pomoc pri podaniach na príslušné štátne orgány. Komisia nie je oprávnená rozhodnúť o vašich právach a právom chránených záujmoch. Ak sa chcete obrátiť s podnetom na Komisiu, rešpektujte pokyny uvedené na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.