en en

Mimosúdne riešenie sporu

Ak sa rozhodnete pre mimosúdne riešenie sporu, do procesu vybavovania vášho prípadu vstúpi nezávislá tretia strana. Takýto subjekt vás a poskytovateľa služby, na ktorého sa sťažujete, bude viesť k vyriešeniu sporu uzatvorením písomnej dohody, príp. o spore priamo rozhodne v rámci spotrebiteľského rozhodcovského konania (teda mimo súdu).

Do systému mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov patria:

 • subjekty alternatívneho riešenia sporov,
 • spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
 • mediácia.

Platí, že mimosúdny systém riešenia sporov je založený na:

 • finančnej dostupnosti pre spotrebiteľa – spotrebiteľ platí minimálne sumy za riešenie sporu
 • rýchlosti konania – konanie je neformálne a rýchle
 • nestrannosti a kvalifikovanosti tretej strany – spory môžu riešiť iba nestranné osoby s potrebnými znalosťami a zručnosťami v oblasti riešenia spotrebiteľských sporov.

Každá finančná inštitúcia je spotrebiteľovi povinná poskytnúť informácie o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o finančnej službe. Tieto informácie by ste mali mať priamo v zmluve alebo ich nájdete na webovej stránke príslušnej inštitúcie. V prípade, ak využijete možnosť riešenia sporu prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo mediátora, v danej veci sa už nebude môcť obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporu.

Subjekty alternatívneho riešenia sporov

Ak vám poskytovateľ finančnej služby na vašu sťažnosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo ju zamietne, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu jednému zo subjektov zapísaných v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Pri výbere subjektu zo zoznamu si preverte, či je príslušný aj v oblasti služieb, na ktoré sa sťažujete.

Čo by ste mali vedieť o alternatívnom riešení sporu:

 • návrh na začatie konania možno podať listovou zásielkou, ústne alebo v elektronickej podobe,
 • výška poplatku za začatie riešenia sporu sa nachádza v zozname, poplatok nesmie prevyšovať sumu 5 eur,
 • riešenie sporu prebieha bez prítomnosti oboch strán formou písomnej komunikácie,
 • subjekt má spor vyriešiť do 90 dní od začatia, teda doručenia úplného návrhu,
 • cieľom je uzatvorenie písomnej dohody o riešení sporu medzi vami a finančnou spoločnosťou,
 • pokiaľ sa strany sporu nedohodnú, avšak porušenie práv spotrebiteľa je zjavné, subjekt vypracuje odôvodnené stanovisko pre spotrebiteľa,
 • ak sa nepodarí vyriešiť spor vzájomnou dohodou, voči výsledku konania nemožno podať opravný prostriedok.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Využiť ho môžete v prípade, ak ste s poskytovateľom služby uzatvorili písomnú spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Uvedená zmluva špecifikuje stály rozhodcovský súd príslušný na konanie, jeho kontaktné údaje, ale aj zmluvu o finančnej službe z ktorej spory je oprávnený tento súd riešiť. Uzatvorenie takejto zmluvy neobmedzuje vaše právo obrátiť sa priamo na všeobecný súd, a to až do momentu začatia spotrebiteľského rozhodcovského konania. Zoznam stálych rozhodcovských súdov, ktoré majú povolenie udelené Ministerstvom spravodlivosti SR, sa nachádza v zozname vedenom týmto ministerstvom.

Čo by ste mali vedieť o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní:

 • začína sa dňom doručenia písomnej žaloby stálemu rozhodcovskému súdu,
 • miestom konania je sídlo stáleho rozhodcovského súdu a spravidla sa vedie v písomnej forme, máte však možnosť požiadať o ústne pojednávanie,
 • v konaní máte podobné práva ako v rámci súdneho konania, teda predkladať dôkazy na svoju obranu, vyjadriť sa ku všetkým tvrdeniam a dôkazom predloženým druhou stranou,
 • trovy konania, ktoré ste povinný znášať, nesmú byť neprimerané; úkony spotrebiteľa ako sú podanie žaloby, zaslanie žalobnej odpovede, vyjadrenia, návrhy na vykonanie dôkazu, dôkazného prostriedku alebo námietky nedostatku právomoci nie sú spoplatnené,
 • konanie sa končí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo uznesenia, ak nebude rozhodnuté o žalobe do 90 dní od jej podania, musia vám byť oznámené dôvody a predpokladaný čas, kedy bude vo veci rozhodnuté,
 • voči rozhodcovskému rozsudku môžete do troch mesiacov od jeho doručenia podať na občianskoprávny súd žalobu o jeho zrušenie z dôvodov ustanovených v zákone,
 • máte právo podať aj sťažnosť voči postupu rozhodcu predsedovi stáleho rozhodcovského súdu alebo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie_MANUÁL pre spotrebiteľov.pdf [.pdf, 814.5 kB]

Mediácia

Umožní vám riešiť váš spor za asistencie tretej nestrannej osoby – mediátora. Prostredníctvom mediátora budete s poskytovateľom služby hľadať riešenia počas neformálneho a neverejného konania.

Predpokladom mediácie je záujem oboch strán dohodnúť sa. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Čo by ste mali vedieť o mediácii:

 • začína sa uzavretím dohody o začatí mediácie stranami sporu,
 • vykonáva sa v kancelárii mediátora,
 • mediácia spotrebiteľského sporu sa skončí dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie najneskôr však uplynutím 90 dní od začatia mediácie,
 • dohoda, ktorá je výsledkom mediácie, je právne vynutiteľná len v prípade jej spísania vo forme notárskej zápisnice alebo ak je schválená ako súdny zmier,
 • ako spotrebiteľ znášate náklady vo výške 10% odmeny mediátora, najviac však 20 €, zvyšnú časť odmeny hradí druhá strana sporu,
 • v prípade neúspešnosti mediácie môžete využiť spotrebiteľské rozhodcovské konanie alebo sa obrátiť na súd.