en en

Profesijné združenia

Finančné inštitúcie sa podľa oblastí, v ktorých poskytujú služby, organizujú v dobrovoľných záujmových združeniach. Za účelom vytvorenia spoločných pravidiel správania sa členov združenia vo vzťahu k spotrebiteľom sú prijímané kódexy, ktoré sa zaväzujú jeho členovia dodržiavať. To, či člen združenia konal v súlade so stanovenými pravidlami, preveruje orgán poverený združením, ktorý zvyčajne môže uložiť aj nápravné opatrenia alebo pokutu. Ak zastávate názor, že finančná inštitúcia porušila niektoré z pravidiel obsiahnutých v kódexe, môžete podať sťažnosť na príslušné profesijné združenie. Pred podaním sťažnosti preverte, či je predmetná finančná inštitúcia členom združenia, a uistite sa, že vytýkaný postup spoločnosti je predmetom úpravy kódexu.

  • Slovenská banková asociácia
    Slovenská banková asociácia sa vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa, požiadavky finančného trhu a rastúce povedomie spotrebiteľov rozhodla umožniť spotrebiteľom riešiť spotrebiteľské spory, ktoré vznikli pri poskytovaní platobných služieb, vrátane sporov súvisiacich s presunom platobného účtu a sporov vyplývajúcich z bankových obchodov prostredníctvom Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „Inštitút ARS SBA“) zriadeného na tento účel. Okrem toho je Inštitút ARS SBA s účinnosťou od 1. júna 2019 oprávnený na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov súvisiacich s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky.

Spotrebiteľské združenia

Spotrebiteľské združenia chránia a presadzujú záujmy spotrebiteľov. Môžu vám poskytnúť informácie o vašich právach a možnostiach riešenia problému, sprostredkovať riešenie sporu pri vybavovaní reklamácie, príp. podieľať sa na presadzovaní vašich práv na orgáne dohľadu alebo na súde. Pri výbere spotrebiteľského združenia môžete vychádzať zo zoznamu na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
K uľahčeniu vášho prístupu ku kvalifikovanej pomoci majú prispieť aj poradenské centrá prevádzkované niektorými spotrebiteľskými združeniami. Môžu vám poskytnúť poradenstvo a možnosť mimosúdneho riešenia sporu s predávajúcim. Kontaktné pracoviská týchto centier sú dostupné v rámci jednotlivých samosprávnych krajov a môžete využiť aj elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie.