en en

Kde hľadať pomoc

Ak komunikácia s poskytovateľom služby neprinesie očakávané výsledky, mali by ste vyhľadať pomoc inde.
Venujte svoj čas výberu správnej inštitúcie a popisu sťažnosti s požadovanými náležitosťami.
V prehľade subjektov, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení konkrétnych spotrebiteľských problémov, nájdete aj odkazy na ich webové stránky, kde sú uvedené obsahové náležitosti podaní príp. iné požadované prílohy a kontaktné údaje orgánov:

  1. Mimosúdne riešenie sporov
  2. Orgány dohľadu
  3. Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
  4. Profesijné a spotrebiteľské združenia
  5. Centrum právnej pomoci
  6. Advokát
  7. Súd

Ako riešiť cezhraničný spor

Cezhraničný spor vzniká v prípade, ak má poskytovateľ finančnej služby ku dňu uzavretia zmluvy sídlo v inom členskom štáte Európskej únie než je členský štát v ktorom sa nachádza vaše bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu.Aj v prípade cezhraničného sporu by ste mali v prvom rade komunikovať so spoločnosťou, ktorá vám poskytla finančnú službu. Ak spolu nedokážete vyriešiť problém, obráťte sa na:

  • Európske spotrebiteľské centrum – poskytne vám kontaktné údaje subjektu, ktorý pomôže pri riešení vášho sporu alebo
  • priamo na člena FIN-NET siete – príslušný subjekt si vyberte podľa krajiny v ktorej pôsobí poskytovateľ služby a charakteru finančnej služby. Pri písaní sťažnosti rešpektujte pokyny ohľadom spôsobu jej podania a komunikačného jazyka.