en en

Rozhodnutie NBS č. 4/1999

4

ROZHODNUTIE

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1999,

ktorým sa ustanovuje prevádzkový poriadok centrálneho registra

vedeného Národnou bankou Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 98 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o

cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

88/1994 Z. z. a podľa § 31 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:§ 1

Predmet rozhodnutia

Týmto rozhodnutím sa vymedzuje pôsobnosť centrálneho registra vedeného

Národnou bankou Slovenska (ďalej len „centrálny register“) a

upravuje spôsob jeho prevádzkovania.§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a) dňom emisie deň vydania cenného papiera, to znamená deň, kedy sa

cenný papier pripíše na majetkový účet prvého majiteľa, od ktorého sa

začína počítať doba splatnosti cenného papiera,

b) rezervovaným cenným papierom cenný papier, ktorý je vyhradený

(odložený) pre kupujúceho; cenný papier je po dobu rezervácie vo

vlastníctve predávajúceho,

c) registrovaným cenným papierom cenný papier, ktorý bol prevedený z

majetkového účtu emitenta alebo predávajúceho na majetkový účet

kupujúceho; cenný papier je po registrácii vo vlastníctve kupujúceho,

d) mimoriadnou platobnou udalosťou udalosť, ktorá vzniká pri nesplnení

peňažného záväzku kupujúceho voči predávajúcemu.§ 3

Centrálny register

(1) Centrálny register je zákonom ustanovenou evidenciou pre krátkodobé

cenné papiere znejúce na slovenskú menu s dobou splatnosti do jedného

roka, emitované Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len

„MF SR“) a Národnou bankou Slovenska (ďalej len

„NBS“), používané na krytie schodku štátneho rozpočtu a na

usmernenie peňažného trhu (ďalej len „cenné papiere“).

(2) Centrálny register nesmie organizovať trh s cennými papiermi ani s

nimi obchodovať.

(3) Centrálny register je súčasťou odboru bankových obchodov, oddelenia

finančného a majetkového vysporiadania obchodov NBS.

(4) Centrálny register najmä

a) vedie evidenciu emitentov cenných papierov (odsek 1) a zriaďuje im

majetkové účty,

b) vedie evidenciu cenných papierov (odsek 1) a evidenciu emisie,

c) zriaďuje majetkové účty právnickým osobám (§ 4) a vedie ich

evidenciu,

d) vykonáva evidenciu obchodov na primárnom a sekundárnom trhu,

e) vykonáva evidenciu spätného predaja splatných cenných papierov,

f) vykonáva registráciu vzniku, zmeny a zániku zmluvného záložného

práva k cenným papierom a pozastavenia výkonu práva nakladať so

založenými cennými papiermi,

g) zabezpečuje ďalšie činnosti.

(5) Centrálny register zodpovedá za úplné, bezchybné a včasné vykonanie

činnosti podľa odseku 4 len ak mu boli všetky požadované podklady

predložené riadne a včas.

(6) Centrálny register zodpovedá za vedenie a evidenciu dokumentácie

podľa vnútorného predpisu1) súvisiacej s činnosťou, ktorú

vykonáva.

(7) Všetky činnosti vykonáva centrálny register bezplatne.§ 4

Rozdelenie právnických osôb pri zriaďovaní majetkového účtu

(1) Centrálny register pri zriaďovaní majetkového účtu rozdeľuje

právnické osoby podľa ich pôsobenia na peňažnom trhu na

a) priamych účastníkov,

b) nepriamych účastníkov.

(2) Priamym účastníkom môže byť len banka2), poisťovňa3), EXIMBANKA1) Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 50/1995, ktorým sa

vydáva registratúrny, skartačný a archívny poriadok Národnej banky

Slovenska.2) § 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

neskorších predpisov.3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve

v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o

doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

SR 4), Fond ochrany vkladov 5)a iný obchodník s

cennými papiermi 6).

(3) Nepriamym účastníkom je tuzemská právnická osoba alebo zahraničná

právnická osoba.

(4) Centrálny register môže zriadiť každému priamemu účastníkovi a

nepriamemu účastníkovi len jeden majetkový účet. Investičnej spoločnosti

môže zriadiť samostatný majetkový účet pre každý podielový fond zriadený

touto investičnou spoločnosťou.

(5) Centrálny register komunikuje iba s priamym účastníkom. Nepriamy

účastník komunikuje s centrálnym registrom výlučne prostredníctvom svojho

priameho účastníka.§ 5

Zriadenie majetkového účtu

(1) Centrálny register zriaďuje majetkový účet priamemu účastníkovi na

základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto

rozhodnutia. Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca priameho účastníka.

(2) Súčasťou žiadosti priameho účastníka je

a) úradne overený výpis z obchodného registra nie starší ako tri

mesiace,

b) podpisový vzor osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s

centrálnym registrom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto

rozhodnutia.

(3) Centrálny register zriaďuje majetkový účet nepriamemu účastníkovi na

základe žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohto

rozhodnutia.

(4) Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca nepriameho účastníka a

štatutárny zástupca priameho účastníka, prostredníctvom ktorého nepriamy

účastník žiadosť podáva.

(5) Súčasťou žiadosti nepriameho účastníka je

a) úradne overený výpis z obchodného registra alebo výpis z registra

združení 7) nie starší ako tri mesiace, ak ide o tuzemskú

právnickú osobu,

b) potvrdenie o daňovom domicile, ak ide o zahraničnú právnickú osobu,

c) potvrdenie o zriadení stálej prevádzkárne, ak bola zahraničnou

právnickou osobou zriadená.4) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno – importnej banke Slovenskej

republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o

ochrane vkladov v znení zákona č. 154/1999 Z. z.6) Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších

predpisov.7) § 20i Občianskeho zákonníka.

(6) Priamy účastník a nepriamy účastník prostredníctvom priameho

účastníka oznamuje centrálnemu registru bez zbytočného odkladu všetky

zmeny údajov a dokumentácie (odsek 2 a 5). Škodu, ktorá priamemu

účastníkovi a nepriamemu účastníkovi vznikne v dôsledku nesplnenia si

uvedenej povinnosti, znáša sám.§ 6

Evidencia emisie

(1) Centrálny register eviduje emisiu na základe žiadosti, vzor ktorej

tvorí prílohu č. 4 tohto rozhodnutia.

(2) Primárny predaj bežnej emisie je určený pre všetkých registrovaných

účastníkov.

(3) Primárny predaj osobitnej emisie je určený jednému alebo viacerým

vybraným registrovaným účastníkom.§ 7

Evidencia primárneho predaja emisie

(1) Centrálny register vykoná v deň emisie, na základe prehľadu celkového

výsledku aukcie alebo obdobného prehľadu, rezerváciu cenných papierov pre

účastníkov.

(2) Rezervované cenné papiere nie sú po dobu rezervácie obchodovateľné.

(3) Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov za

nakúpené cenné papiere tak, aby tieto boli pripísané na účet emitenta

najneskôr v deň emisie.

(4) Centrálny register po obdržaní oznámenia od emitenta o uskutočnenom

prevode finančných prostriedkov vykoná potvrdenie platby, na základe

ktorého sa rezervované cenné papiere stanú registrovanými cennými

papiermi.

(5) Centrálny register po vykonaní potvrdenia platby podľa odseku 4 zašle

kupujúcemu doklad o registrácii obchodu, ktorého vzor je uvedený v

prílohe č. 5 tohto rozhodnutia a výpis z majetkového účtu. Od tejto doby

sú cenné papiere obchodovateľné.

(6) Ak kupujúci neuskutoční prevod finančných prostriedkov za nakúpené

cenné papiere v stanovenej dobe na účet emitenta, rezervácia cenných

papierov sa zruší.§ 8

Typy obchodov na sekundárnom trhu

(1) Vydaný cenný papier je obchodovateľný na sekundárnom trhu.

(2) Centrálny register v rámci obchodov na sekundárnom trhu vykonáva

evidenciu prevodov cenných papierov súvisiacich s

a) nákupom a predajom cenných papierov do doby ich splatnosti (ďalej

len „obchod do splatnosti“),

b) predajom cenných papierov so spätným nákupom,

c) poskytnutím alebo prijatím úveru so zabezpečovacím prevodom cenných

papierov.§ 9

Evidencia obchodov na sekundárnom trhu

(1) V prípade uskutočnenia obchodu do splatnosti (§ 8 ods. 2 písm. a))

zasiela centrálnemu registru

a) kupujúci ponuku nákupu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 tohto

rozhodnutia; v doklade pod položkou typ obchodu uvedie kupujúci

„obchod do splatnosti“,

b) predávajúci ponuku predaja, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7

tohto rozhodnutia; v doklade pod položkou typ obchodu uvedie

predávajúci „obchod do splatnosti“.

(2) V prípade uskutočnenia REPO operácie (§ 8 ods. 2 písm. b) a c))

zasiela kupujúci centrálnemu registru

a) ponuku nákupu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 tohto

rozhodnutia a vyplní v nej údaje týkajúce sa pohotovej transakcie; pod

položkou typ obchodu uvedie „začiatok REPO operácie alebo len

skratku ZR“,

b) ponuku predaja, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7 tohto

rozhodnutia a vyplní v nej údaje týkajúce sa termínovanej transakcie;

pod položkou typ obchodu uvedie „koniec REPO operácie alebo len

skratku KR“.

(3) V prípade uskutočnenia REPO operácie (§ 8 ods. 2 písm. b) a c))

zasiela predávajúci centrálnemu registru

a) ponuku predaja, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7 tohto

rozhodnutia a vyplní v nej údaje týkajúce sa pohotovej transakcie; pod

položkou typ obchodu uvedie „začiatok REPO operácie alebo len

skratku ZR“,

b) ponuku nákupu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 tohto

rozhodnutia a vyplní v nej údaje týkajúce sa termínovanej transakcie;

pod položkou typ obchodu uvedie „koniec REPO operácie alebo len

skratku KR“.

(4) Centrálny register eviduje doklady uvedené v odsekoch 1 až 3 (ďalej

len „doklady nákupu a predaja“) v poradí v akom boli doručené.

(5) Ak sú v centrálnom registri vzájomne porovnateľné doklady nákupu a

predaja, centrálny register uskutoční rezerváciu cenných papierov pre

kupujúceho.

(6) Centrálny register po vykonaní rezervácie cenných papierov pre

kupujúceho zasiela faxom kupujúcemu a predávajúcemu s výnimkou NBS doklad

o rezervácii, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 tohto rozhodnutia.

(7) Ak nie sú do stanovenej doby vzájomne porovnateľné doklady nákupu a

predaja, centrálny register nevykoná rezerváciu cenných papierov pre

kupujúceho, pričom vhodným spôsobom o tejto skutočnosti informuje

kupujúceho a predávajúceho.

(8) Rezervované cenné papiere nie sú po dobu rezervácie obchodovateľné.

(9) Kupujúci je povinný uskutočniť prevod finančných prostriedkov za

nakúpené cenné papiere tak, aby tieto boli pripísané na účet

predávajúceho najneskôr v deň obchodu na sekundárnom trhu.

(10) Predávajúci po pripísaní finančných prostriedkov (odsek 9) na svoj

účet zašle centrálnemu registru potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v

prílohe č. 9 tohto rozhodnutia.

(11) Centrálny register po obdržaní dokladu uvedeného v odseku 10 vykoná

potvrdenie platby, na základe ktorého sa rezervované cenné papiere stanú

registrovanými cennými papiermi.

(12) Centrálny register poštou zasiela kupujúcemu a predávajúcemu doklad

o registrácii, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 tohto rozhodnutia a

výpis z majetkového účtu. Od tejto doby sú cenné papiere obchodovateľné.

(13) Ak kupujúci neuskutoční prevod finančných prostriedkov za nakúpené

cenné papiere v stanovenej dobe na účet predávajúceho, rezervované cenné

papiere sú uvoľnené späť predávajúcemu.

(14) Účastníci podávajú doklady, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č.

6, 7 a 9 buď priamo oprávnenému zamestnancovi centrálneho registra alebo

faxom na kontaktné faxové číslo NBS.

(15) V prípade, že jedným z účastníkov obchodu je NBS, doklady uvedené v

odseku 14 môžu byť od NBS do centrálneho registra zaslané elektronicky.§ 10

Evidencia spätného predaja splatných cenných papierov

(1) Centrálny register uskutočňuje evidenciu spätného predaja splatných

cenných papierov v deň splatnosti emisie.

(2) V deň splatnosti emisie sú všetky cenné papiere z tejto emisie

prevedené späť na majetkový účet emitenta a vyradené z evidencie.

(3) Centrálny register o evidencii (odsek 1) zasiela poštou účastníkovi

doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10 tohto rozhodnutia.§ 11

Registrácia zmluvného záložného práva k cenným papierom

(1) Zmluvné záložné právo8) k cenným papierom vzniká

registráciou tohto záložného práva v centrálnom registri.

2) Záložný veriteľ alebo záložca predkladá centrálnemu registru príkaz na

registráciu záložného práva a prvopis alebo úradne overenú kópiu záložnej

zmluvy.

(3) Zmluvu o založení cenných papierov môžu medzi sebou uzavrieť iba

právnické osoby, ktoré majú zriadené majetkové účty v centrálnom

registri. Zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme.

(4) Centrálny register overí počet evidovaných cenných papierov na

majetkovom účte záložcu. V prípade ak

a) na majetkovom účte záložcu je dostatočný počet cenných papierov,

centrálny register zaregistruje záložné právo,

b) na majetkovom účte záložcu nie je do konca stanovenej doby

dostatočný počet cenných papierov, centrálny register záložné právo

nezaregistruje.

(5) Centrálny register informuje záložného veriteľa a záložcu o

registrácii záložného práva podľa odseku 4 písm. a) zaslaním oznámenia,

ktoré obsahuje najmä

a) kód a meno emisie,

b) kód a meno záložcu,

c) kód a meno záložného veriteľa,

d) počet poukážok,

e) dátum registrácie vzniku záložného práva,

f) dátum registrácie zániku záložného práva.8) § 42 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení

neskorších predpisov.

(6) Centrálny register informuje záložného veriteľa a záložcu o

nezaregistrovaní záložného práva podľa odseku 4 písm. b) písomnou formou.

(7) Záložný veriteľ alebo záložca v prípade zmeny alebo zániku záložného

práva predkladá centrálnemu registru príkaz na registráciu zmeny alebo

zániku záložného práva.

(8) Po splnení príkazu k registrácii zániku záložného práva centrálny

register zasiela záložnému veriteľovi a záložcovi oznámenie, ktoré

obsahuje najmä

a) kód a meno emisie,

b) kód a meno záložcu,

c) kód a meno záložného veriteľa,

d) počet poukážok,

e) dátum registrácie zániku záložného práva.

(9) Zmluvné záložné právo 9) k cenným papierom vzniká

poskytnutím lombardného úveru NBS.

(10) Centrálny register zaregistruje záložné právo na základe oznámenia

NBS a súčasne vykoná i registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so

založenými cennými papiermi na čas trvania úverového vzťahu.10)§ 12

Časový rozvrh pracovného dňa centrálneho registra

(1) Centrálny register prijíma doklady od emitentov, priamych účastníkov

alebo od ďalších osôb v pracovné dni od 7.30 hod do 13.30 hod.11)

(2) Pre prijatie dokladu k spracovaniu je rozhodujúca doba jeho doručenia

centrálnemu registru. Emitent, priamy účastník alebo ďalšia osoba musí

konať tak, aby doklad bol doručený do centrálneho registra v stanovenej

dobe. Škodu, ktorá im vznikne v dôsledku nesplnenia si uvedenej

povinnosti, znášajú sami.

(3) Žiadosť o evidenciu bežnej emisie musí byť doručená centrálnemu

registru najneskôr deň pred aukciou alebo pred dňom neaukčného predaja.

(4) Žiadosť o evidenciu osobitnej emisie musí byť doručená centrálnemu

registru najneskôr v deň aukcie alebo v deň neaukčného predaja.9) § 42a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení

neskorších predpisov.10) Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/1999 z 19. júla

1999 o poskytnutí lombardného úveru.Pracovný predpis Národnej banky Slovenska č. 27/1999 z 19. júla

1999 o poskytnutí lombardného úveru.11) Čas platný v Slovenskej republike.

(5) Primárny predaj prebieha v deň emisie.

(6) Cenné papiere sú obchodovateľné na sekundárnom trhu od prvého

pracovného dňa po dni emisie. Obchodovanie na sekundárnom trhu sa končí

dva pracovné dni pred dňom splatnosti emisie.

(7) Doklady nákupu a predaja musia byť doručené centrálnemu registru

najneskôr v deň uskutočnenia obchodu, v prípade REPO operácie najneskôr v

deň pohotovej transakcie (ďalej len „deň uskutočnenia

obchodu“).

(8) Potvrdenie platby musí byť doručené centrálnemu registru najneskôr v

nasledujúci pracovný deň po dni uskutočnenia obchodu. V prípade

mimoriadnej platobnej udalosti najneskôr v druhý pracovný deň po dni

uskutočnenia obchodu.§ 13

Reklamácia

(1) Priamy účastník a nepriamy účastník prostredníctvom priameho

účastníka, ktorý zistí nezrovnalosť v stave svojho majetkového účtu alebo

chybu v spracovaní nim zaslaného dokladu zavinenú centrálnym registrom

(ďalej len „reklamácia“) oznámi túto skutočnosť neodkladne po

jej zistení telefonicky, faxom alebo listom centrálnemu registru.

(2) Reklamácia podaná v písomnej forme musí byť podpísaná oprávneným

zamestnancom priameho účastníka, zodpovedným vykonávať činnosti spojené s

centrálnym registrom, ktorého podpisový vzor je uvedený v prílohe č. 2

tohto rozhodnutia.

(3) Centrálny register najneskôr do troch dní po obdržaní reklamácie

oznámi priamemu účastníkovi vyjadrenie k reklamácii.

(4) Na reklamáciu podanú v písomnej forme zasiela centrálny register

písomné vyjadrenie.

(5) V prípade, ak reklamácia je

a) oprávnená, centrálny register uvedie vo vyjadrení spôsob a dobu

vyriešenia reklamácie,

b) neoprávnená, centrálny register uvedie dôvod jej zamietnutia a

pokiaľ možno aj skutočnú príčinu nezrovnalosti.

(6) V prípade, že priamy účastník alebo nepriamy účastník nesúhlasia so

spôsobom vybavenia reklamácie, môžu zaslať odboru kontroly NBS písomnú

sťažnosť, vybavenie ktorej bude zabezpečené v súlade s vnútornými

predpismi NBS.§ 14

Záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa Prevádzkový poriadok trhu krátkodobých cenných papierov

vydávaných a obchodovaných zaknihovaním (verzia 2.0) z roku 1996.

(2) Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1.

januára 2000.Marián Jusko v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:Odbor bankových obchodov
Vypracovali:Ing. Miroslav Janík, tel. 5953 2740Mgr. Edmund Lelkes, tel. 5953 2732Zuzana Drobná, tel. 5953 2742Eva Papinčáková, tel. 5953 2747

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

Príloha č. 9

Príloha č. 10