en en

PTK - Monitoring kybernetickej bezpečnosti

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie služieb Monitoringu kybernetickej bezpečnosti v režime 15/5 s opciou 24/7, 365 dní. Primárnymi cieľmi Monitoringu kybernetickej bezpečnosti budú nepretržité monitorovanie bezpečnosti IT NBS, skenovanie zraniteľností a prevádzka súvisiacich technológií.

Účelom plánovaného verejného obstarávania bude výber poskytovateľa služieb Monitoringu kybernetickej bezpečnosti.

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom spresnenia technických požiadaviek na služby Monitoringu kybernetickej bezpečnosti a získania informácií týkajúcich sa obchodných podmienok dodania služby.

Spôsob komunikácie

Online účasť zástupcu/zástupcov účastníka na PTK a e-mailová komunikácia.

Priebeh PTK

Lehota na prihlásenie k účasti na PTK je stanovená do 24.5.2024 do 14.00 h.

Záujemca o PTK zašle v stanovenej lehote prihlasovací formulár (Príloha č. 1), ktorým potvrdí svoj záujem o účasť na PTK elektronicky na e-mailové adresy: jan.debnar@nbs.sk, ivan.cibiri@nbs.sk.

Od účastníkov v PTK na stretnutí očakávame minimálne vyjadrenie k témam podľa dokumentu – Príloha č. 3 – Úvodné témy na diskusiu.

Výzva PTK Monitoring kybernetickej bezpečnosti .pdf

243.87 kB

Príloha č. 1 – Prihlasovaci formular Monitoring kybernetickej bezpečnosti .docx

78.42 kB

Príloha č. 2 – Špecifikácia služieb a aktivít pre monitoring kybernetickej bezpečnosti.pdf

871.1 kB

Príloha č. 3 – Úvodné témy na diskusiu.pdf

105.35 kB

Príloha č. 4 – Dotazník.docx

24.08 kB

Príloha č. 5 – PARAMATRE OPTICKÝCH KOMPONENTOV.pdf

331.87 kB

Príloha č. 6 – PARAMATRE PRE METALICKÚ ŠTRUKTÚROVANÚ KABELÁŽ.pdf

140.43 kB

Príloha č. 7 – Architektonické princípy NBS.pdf

306.45 kB

Príloha č. 8 – Referenčná architektúra IS NBS.pdf

390.74 kB

Príloha č. 9 – Technologické štandardy NBS.xlsx

156.43 kB